nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”Ogłoszenie


Informacja na temat ofert ocenionych przez Komisję Konkursową pod względem formalnym w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, w ramach zadania pn. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, gdzie przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora merytorycznego i organizacyjnego dla wymienionych zadań na lata 2010 – 2015 tj. Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK).

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (oferta nr 3, na zadanie: Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi)
2. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (oferta nr 4, na zadania: Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy)

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań (oferta nr 1):
Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” (wg pkt 1 ogłoszenia z dnia 18 października 2010 r.),
» Informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania (wg pkt 6 ogłoszenia z dnia 18 października 2010 r.),

2. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów „OPEN”, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań (oferta nr 2):
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej/ginekologii, nie zawiera informacji o roli jednostki w realizacji programów profilaktycznych w tym zapewnieniu badań profilaktycznych w województwie (wg pkt 7 ogłoszenia z dnia 18 października 2010 r.)


3. Andrzej Stencel, ul. Widok 39, 80-288 Gdańsk (oferta nr 5):
» Oferent nie spełnia żadnych wymogów formalnych obowiązujących w przedmiotowym postępowaniu konkursowym. Zgodnie z informacją przedłożoną na piśmie z dnia 17 listopada 2010 r., oferent (pomimo braku spełniania wymogów formalnych) przedstawił propozycje w zakresie populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń, do ewentualnego wykorzystania.

4. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wojewódzki Ośrodek Koordynujący programy Profilaktyczne, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław (oferta nr 6);
Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn.: „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.”

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”- COK.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Ogłoszenie konkursowe18 października 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5194 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.