nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. (WOK)

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Warszawa, 13 grudnia 2010 r.Ogłoszenie


Informacja na temat ofert ocenionych przez Komisję Konkursową pod względem formalnym w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, w ramach zadania pn. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, gdzie przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora merytorycznego i organizacyjnego dla wymienionych zadań na lata 2010 – 2015 tj. Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących (WOK).
Na ww. postępowanie konkursowe zostało złożonych łącznie 39 ofert. Lista ofert spełniających i niespełniających warunki formalne – Załącznik nr 1

I. Łączna liczna złożonych ofert w zakresie:
1. Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi wpłynęło w terminie 19 ofert, są to ośrodki określone w załączniku nr 1.
2. Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wpłynęło w terminie 20 ofert, są to ośrodki określone w załączniku nr 1.

Komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem spełnienia warunków formalnych na podstawie danych zawartych w kopercie oznaczonej „Warunki formalne”. Podczas sprawdzania warunków formalnych Komisja Konkursowa nie dokonywała oceny, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt. 6 regulaminu pracy Komisji Konkursowej do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33).
II. Kompletne oferty złożyło 28 Oferentów , w tym w zakresie:
1. Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 14 Oferentów, są to ośrodki określone w załączniku nr 1.
2. Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 14 Oferentów, są to ośrodki określone w załączniku nr 1.

III. Niekompletne oferty złożyło 11 Oferentów, w tym w zakresie:
1. Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi wpłynęło 5 ofert, są to ośrodki określone w załączniku nr 1 (zacienione komórki).
2. Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 6 ofert, są to ośrodki określone w załączniku nr 1 (zacienione komórki).
Załączniki do dokumentu : lista_ofert_13112010.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2520 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.