nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryceWarszawa, 17.01.2011Odpowiedzi na pytania
dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce1. W Warunkach Konkursu poza rozdziałem V pkt. 10 brak jest informacji, w jakiej formie powinny zostać złożone: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym oraz załączniki do niego, jak również aplikacje i załączniki do nich oraz inne dokumenty i oświadczenia składane przez Inwestora w toku Konkursu.
Czy Zespół Konkursowy wyraża zgodę, aby, z wyłączeniem pełnomocnictw do reprezentacji Inwestora, załączniki do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym wyszczególnione w rozdziale V pkt. 4, jak również inne dokumenty i oświadczenia składane przez Inwestora w toku Konkursu mogły być złożone w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Inwestora?

Zespół Konkursowy wyraża zgodę, aby z wyłączeniem pełnomocnictw do reprezentacji Inwestora, załączniki do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym wyszczególnione w rozdziale V pkt. 4, jak również inne dokumenty i oświadczenia składane przez Inwestora w toku Konkursu mogły być złożone w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Inwestora, o ile przedstawi stosowne upoważnienie.

2. Zgodnie z rozdziałem II pkt. 8 Warunków Konkursu wszystkie wymagane przez Zespół dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Czy wystarczające będzie przedłożenie tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów i oświadczeń sporządzonych w językach obcych, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę, upoważnioną do reprezentacji Inwestora, która podpisze Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym czy też wymagane jest przedłożenie tłumaczenia przysięgłego?

Zespół Konkursowy wyraża zgodę na przedłożenie tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów i oświadczeń sporządzonych w językach obcych, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę, upoważnioną do reprezentacji Inwestora, która podpisze Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym. Natomiast wiążącą dla Inwestora i Zespołu Konkursowego jest treść oświadczenia sporządzonego w języku polskim.

3. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.3.2 Warunków Konkursu Inwestor powinien dysponować technologią przetwarzania osocza, na zasadach własności lub zakupu licencji, przez co najmniej 15 lat, od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym.
Równocześnie zgodnie z rozdziałem IV pkt. 1.4 Warunków Konkursu koniecznym do spełnienia przez Inwestora jest dysponowanie technologią przetwarzania osocza, przez co najmniej 15 lat, od daty złożenia wniosku – ze wskazaniem podstaw dysponowania technologią (prawo własności, zakup licencji).
Ponadto składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym inwestor zgodnie z rozdziałem V pkt. 4.3 powinien złożyć dokument potwierdzający dysponowanie przez Inwestora technologią przetwarzania osocza, przez co najmniej 15 lat od daty złożenia wniosku – ze wskazaniem podstaw dysponowania technologią (prawo własności, zakup licencji), wraz z krótkim opisem technologii zawierającym w szczególności informacje, o których mowa w rozdziale III pkt. 2.3 Warunków Konkursu.
W związku z faktem, iż technologia przetwarzania osocza będąca własnością Inwestora jest przez niego w całości stworzona i rozwijana w ramach jego środków własnych i we własnym zakresie, jak również mając na uwadze, że nie istnieją żadne rejestry prowadzone przez właściwe władze umożliwiające Inwestorowi przedłożenie jakiegokolwiek dokumentu, pochodzącego od podmiotu trzeciego, potwierdzającego prawo własności do technologii oraz procesu technologiczno – produkcyjnego czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym dysponowanie przez Inwestora technologią przetwarzania osocza, przez co najmniej 15 lat od daty złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym, będzie złożenie przez Inwestora oświadczenia, że w okresie co najmniej 15 lat od daty złożenia wniosku będzie on dysponował technologią przetwarzania osocza wraz z dołączoną listą należących do Inwestora patentów oraz krótkim opisem technologii?

Zespół Konkursowy wyraża zgodę, aby w przypadku, gdy technologia przetwarzania osocza jest własnością Inwestora, wystarczającym dokumentem było oświadczenie Inwestora potwierdzające, że w okresie co najmniej 15 lat od daty złożenia wniosku będzie on dysponował technologią przetwarzania osocza wraz z dołączoną listą należących do Inwestora patentów oraz krótkim opisem technologii.

4. Zgodnie z zapisem widniejącym w rozdziale V pkt. 4.4 Warunków Konkursu, Inwestor jest zobowiązany do przedłożenia, jako załączników do Wniosku, aktualnych na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym, pozwoleń na dopuszczenia do obrotu na terenie Polski lub krajów należących do UE, czterech podstawowych produktów leczniczych, tj. czynników krzepnięcia: VIII i IX, albuminy, immunoglobuliny ludzkiej do stosowania dożylnego.
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów osoczopochodnych: czynników krzepnięcia: VIII i IX, albuminy, immunoglobuliny ludzkiej do stosowania dożylnego, koncentratu zespołów protrombiny, czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda są wystawione na spółkę córkę, wchodzącą w skład jednej grupy kapitałowej Inwestora. Czy w związku z powyższym wystarczające będzie dołączenie do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym oświadczenia zarządu tejże spółki do dysponowania prawem do w/w pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przez spółkę matkę? Czy też Inwestor – spółka matka – jest zobowiązany do zawarcia umowy konsorcjum z własną spółką córką?

W ocenie Zespołu Konkursowego, w związku z brzmieniem rozdziału IV pkt. 1.3. Warunków Konkursu wskazanym będzie zawarcie umowy konsorcjum.

5. Zgodnie z rozdziałem V pkt. 4.2 lit. c załącznikiem do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym powinien być opis fabryki osocza zawierający lokalizację inwestycji.
W jakim znaczeniu występuje tu słowo „lokalizacja”? Jakie są oczekiwania dotyczące wskazania lokalizacji inwestycji we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym? Czy wystarczającym będzie wskazanie rozpatrywanej przez Inwestora miejscowości czy województwa, jako przyszłej lokalizacji fabryki przetwarzania osocza?

Zespół Konkursowy informuje, że pod pojęciem „lokalizacja” należy rozumieć miejscowość planowanej lokalizacji fabryki przetwarzania osocza.

6. Zgodnie z rozdziałem X pkt. 2 Konkurs kończy się podpisaniem przez wybranego Inwestora oraz Ministra Zdrowia „Porozumienia o współdziałaniu mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców”.
Inwestor będący spółką zarejestrowaną w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska w przypadku wygrania konkursu zamierza zarejestrować w Polsce spółkę córkę, która w wyniku cesji praw i obowiązków stałaby się podmiotem odpowiedzialnym za budowę i uruchomienie fabryki przetwarzania osocza, zakup polskiego osocza i jego przetworzenie, sprzedaż produktów leczniczych powstałych z jego przetworzenia.
Czy po podpisaniu „Porozumienia o współdziałaniu mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców” możliwa będzie cesja praw i obowiązków objętych tym Porozumieniem z wybranego Inwestora na wskazaną przez niego polską spółkę, założoną przez Inwestora w celu wykonania takiego Porozumienia, jeśli spółka matka zagwarantuje prawidłowe wykonanie Porozumienia oraz zapewni finansowanie inwestycji?
Względnie, czy dopuszczalne będzie inne przekształcenie podmiotowe po stronie wybranego Inwestora, na przykład w postaci konstrukcji kumulatywnego przystąpienia do długu nowo utworzonej spółki córki?


Zespół Konkursowy informuje, iż zgodnie z rozdziałem X pkt.1 Warunków Konkursu, praca Zespołu kończy się przedłożeniem Ministrowi Zdrowia rekomendacji w zakresie wyboru Inwestora. W związku z tym pytanie wykracza poza zakres działania Zespołu Konkursowego.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wniosku na dopuszczenie do udziału w wyżej wspomnianym postępowaniu konkursowym oraz prosimy o informacje czy można uzyskać angielską wersję warunków konkursu?

Zespół Konkursowy informuje:
- w postępowaniu konkursowym nie obowiązuje druk ani wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w w/w postępowaniu; zakres przedstawianych dokumentów i wymagań jest określony w Warunkach Konkursu,
- w związku z tym, że postępowanie konkursowe jest prowadzone wyłącznie w języku polskim nie istnieje angielska wersja Warunków Konkursu.Plik do pobrania w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4869 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.