nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok06.04.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” w zakresie zadań na rok 2011

15.03.2011 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Program zdrowotny pn.: „PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NA LATA 2009-2013”

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego
pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok
w formacie *pdf
Warszawa, 2011.02.09OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok.

Celem programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, aby możliwe było sprawne wykonywanie orzeczeń sądowych o zastosowaniu izolacji.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m.in.:
1. dobudowywanie części budynku, wykonanie drogi dojazdowej, podjazdów itp.,
2. adaptacja pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach ambulatoryjnych
oraz :
3. dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w:
a) drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu;
b) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
c) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien, w zakresie niezbędnym do dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz środka leczniczego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, uzależnionych oraz wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
1. z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.),
2. z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1520),
3. w przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
a) pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
b) adres do korespondencji,
c) numer telefonu i faksu,
d) potwierdzona podpisem głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
e) aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
f) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
g) statut jednostki,
h) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
i) kopia polisy OC,
j) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
k) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
a) oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
b) plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczba możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulacja kosztów poszczególnych zadań,
c) określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego, powstałych w wyniku wykonania zadań programu – nie dotyczy zakładów ambulatoryjnych,
d) określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym – nie dotyczy zakładów zamkniętych,
e) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
3. proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (dotyczy zakładów o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia);
4. łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni);
5. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
6. planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni).

Wybór dokonywany będzie w następującej kolejności:
a) utworzenie (powiększenie) oddziałów zabezpieczających pod względem ilości zapotrzebowanie na miejsca o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia,
b) utworzenie zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Spośród ofert, w których łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) różni się o nie więcej niż 15% niższej z kwot, wybrana zostanie oferta utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) z terenu województwa, w którym nie funkcjonuje zakład (oddział) danego rodzaju, lub w którym liczba mieszkańców przypadających na 1 łóżko w zakładzie (oddziale) danego rodzaju jest niższa. W przypadku braku możliwości wyboru oferty,
w opisany powyżej sposób wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Dane merytoryczne oferty.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2011 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4386 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.