nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych30-03-2011r. Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


30-03-2011r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 24 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Prewencja pierwotna nowotworów w 2011 roku.

Cele:
Edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez
m. in. upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizację kampanii medialnych, edukacyjnych, popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów.

Propozycja działań do realizacji i finansowania w 2011 roku:
I. Działania wydawnicze Druk Kodeksu Walki z Rakiem i towarzyszących materiałów edukacyjnych, plakatów (łącznie ok. 200 000 egz.) w tym: ewentualnie rozważana jest możliwość sfinansowania opublikowania podręcznika w zakresie profilaktyki HPV.

II. Działania medialne Organizacja konferencji prasowych Organizacja warsztatów dot. czynników ryzyka dla zachorowania na nowotwory Prowadzenie strony internetowej, stała aktualizacja informacji o programie

III. Organizacja kampanii zdrowotnych, działań edukacyjnych i interwencyjnych
1. Działania na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji polskiej na działanie rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym, m.in.:
- II edycja Kampanii „Papierosy pożerają cię żywcem”.
- 18 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia.
- 31 maja - Światowy dzień bez tytoniu.
- Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej idei walki z czynnym i biernym paleniem tytoniu.
- Organizacja XIII konferencji im. Prof. F. Venuleta
- Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej idei walki z czynnym i biernym paleniem tytoniu.
2. Działania na rzecz prostych form wysiłku akcje: „Chodzę, biegam – więc jestem”.
3. Dziania na rzecz popularyzacji zdrowego stylu życia w tym zdrowej diety, akcje: „5 razy dziennie warzywa i owoce”, „Walka z otyłością, jako czynnikiem sprzyjającym zachorowaniom na nowotwory” .
4. Działania dla zmniejszenia zachorowań (i umieralności) z powodu czerniaka złośliwego,
5. Monitoring skuteczności Programu.
Badanie w dorosłej populacji Polski wybranych, związanych ze stylem życia czynników ryzyka i czynników ochronnych nowotworów złośliwych oraz innych elementów polityki zdrowotnej.
6. Prowadzenie ogólnopolskich telefonicznych medycznych konsultacji - Infolinia 0801 108 108 infolinia działa w oparciu o trzy linie od poniedziałku do piątku 11:00-19:00. Koszt rozmowy tel. 0,35 zł. (telefon stacjonarny) średnio 8 tys. rozmów w ciągu roku.

IV. Realizacja programów promocyjnych przez ośrodki epidemiologii w regionach.

V. Działalność administracyjna – koordynacja Programu.
Organizacja spotkań z lokalnymi współorganizatorami i komitetem ekspertów. Wycinki prasowe.
Materiały i inne koszty administracyjne prowadzenia programu, recenzje zgłaszanych aplikacji i realizacji programów, przygotowywanie sprawozdań cząstkowych i końcowego.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Prewencja pierwotna nowotworów oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń,
6. Pozytywną opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego o prowadzonych przez jednostkę programach promocyjno-edukacyjnych w zakresie prewencji i profilaktyki nowotworów.
Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji działań edukacyjnych, konferencji popularyzujących zdrowy styl życia, akcji medialnych w zakresie prewencji pierwotnej i profilaktyki nowotworów, zwalczania chorób nowotworowych.
2. Doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i dystrybucji różnorodnych materiałów edukacyjnych kierowanych do różnych grup populacyjnych.
3. Jednostka posiada doświadczenie w realizacji zadań związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych.
4. Jednostka posiada doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy do prowadzenia ankietowych badań monitorujących skuteczność realizacji programów prozdrowotnych.
5. Jednostka posiadająca infolinię do prowadzenia porad specjalistycznych dla osób decydujących się na rzucenie palenia
6. Jednostka posiadająca doświadczenie w zakresie koordynacji lokalnych programów i kampanii prozdrowotnych oraz prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii medialnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka skóry, profilaktyki antynikotynowej, popularyzacji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
7. Jednostka posiadająca własny serwis informacyjny na temat prowadzonych działań programów prozdrowotnych.
8. Dysponuje tłumaczeniem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i opracowanymi wersjami do wydania oraz metodologią dystrybucji przedmiotowego kodeksu.
9. Posiadanie opracowanego Harmonogramu realizacji zadań ze wskazaniem poziomu ewentualnego zaawansowania ich realizacji oraz uprawdopodobniającego wykonanie zaproponowanych działań.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań określonych w programie.
2. Harmonogram realizacji zadań ze wskazaniem poziomu ewentualnego zaawansowania realizacji zadań.
3. Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu.
4. Posiadane doświadczenie i potencjał do prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii prozdrowotnych, w tym kampanii anytnikotynowych, kampanii popularyzujących Europejski Kodeks Walki z Rakiem oraz kampanii dotyczących zapobiegania chorobom nowotworowym.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów na rok 2011.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2011 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów na rok 2011.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4492 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.