nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych30-03-2011r. Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


30-03-2011r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 23 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór Koordynatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.:

„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

Przedmiotem konkursu jest wybór Koordynatora dla ww. programu szkolenia w 2011 roku, wskazującego grupę partnerów realizacji szkoleń w przedmiotowym zakresie.

Celem zadania jest:
Poprawa dostępności do diagnostyki podstawowej nowotworów, zapewnienie wczesnego rozpoznawania nowotworów, poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego i paliatywnego leczenia onkologicznego.
Cele dodatkowe:
zapewnienie wczesnej wykrywalności nowotworów złośliwych, na etapie diagnostyki podstawowej
poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego (w skali kraju więcej ośrodków chirurgicznych będzie mogło świadczyć usługi onkologiczne w sposób w pełni profesjonalny),
optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego,
poprawa jakości życia chorych na nowotwory złośliwe w wyniku zwiększenia liczby lekarzy przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1a do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1a - w formacie *rtf
załącznik nr 1a - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogramem i plan realizacji szkoleń oraz koordynacji szkoleń, zawierający:
Czas i miejsce realizacji zadania, w tym:
- Prowadzenie koordynacji szkoleń,
- Prowadzenie szkoleń, w tym wskazanie partnerów realizacji szkoleń, uwzględniające dostępność do szkoleń na terenie całego kraju .
Wskazanie zespołu realizującego koordynację i szkolenia w tym kryteria doboru partnerów realizacji szkoleń).
Wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy do udziału w szkoleniach, zapewniającego możliwość przeszkolenia 750 uczestników w 2011 r.
Opracowanie wskaźników monitorowania programu
Przygotowanie programu szkolenia lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej w zakresie onkologii guzów litych w postaci seminariów i wykładów i zagwarantowanie przez wszystkich partnerów realizacji szkoleń.
Opracowanie multimedialnych prezentacji operacji chirurgicznych wybranych nowotworów złośliwych
5. Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania, tj. koordynacji szkoleń oraz prowadzenia szkoleń dla lekarzy chirurgów.
doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania, (określoną wg Załącznika nr 2)
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statut jednostki,
informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,
6. Opinię Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat zaproponowanego programu szkoleniowego i przygotowaniu jednostki do realizacji szkoleń podyplomowych w przedmiotowym zakresie.

Wymagania stawiane Oferentom:
I. Realizatorami Koordynacji szkoleń i prowadzenia szkoleń mogą być podmioty:
1. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
- uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
II. Koordynatorem szkoleń może być jednostka:
1. Posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu koordynacji szkoleń prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
2. Posiadająca opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu: technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej w szczególności w odniesieniu do następujących nowotworów: rak piersi, rak jelita grubego, żołądka, nowotworów wątroby i dróg żółciowych, w tym pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak nerki, raki skóry, czerniak.
3. Posiadająca harmonogram działań oraz propozycję partnerów uczestniczących w realizacji szkoleń, oraz wskazanie sposobu rekrutacji, gwarantujący przeszkolenie 750 uczestników do końca 2011 r.
4. Kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej lub chirurgii ogólnej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
5. Forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację 2 dniowych warsztatów przy czym min. liczba godz. wykładowych w trakcie warsztatu to 8 godz. Jedna godzina wykładowa trwa min. 45 min.
6. Wynagrodzenie dla kary wykładowej wynosi max 300 zł. za jedną godzinę wykładową.
III. Jednostkami szkolącymi wybranymi przez Koordynatora zadania poza spełnieniem wymagań określonych w pk. 1 powinny być jednostki:
zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
zatrudniające specjalistów w dziedzinie m.in.: chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i hematologii lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii.
posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych (działania edukacyjne i szkoleniowe),
posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim oraz przygotowaniem dydaktycznym.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Posiadanie programu szkolenia kadry i infrastruktury do prowadzenia programu szkolenia obejmującego lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej w zakresie onkologii guzów litych, uwzględniającego zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu: technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej w szczególności w odniesieniu do następujących nowotworów: rak piersi, rak jelita grubego, żołądka, nowotworów wątroby i dróg żółciowych, w tym pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak nerki, raki skóry, czerniak.
3. Oferta realizacji programu szkoleniowego powinna uwzględniać propozycję liczby godz. seminariów, wykładów i szkoleń praktycznych w tym interaktywne sesje poświęcone prezentacji technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej.
4. Jednostka deklarująca możliwość przeszkolenia w okresie marca do – grudnia 2011 r. co najmniej 750 uczestników z nie mniej niż 5 województw i deklarująca realizację szkoleń w latach 2012 i 2013.
5. Oferta powinna zawierać plan rzeczowo-finansowy z oszacowanym kosztem szkolenia oraz uwzględnieniem ceny jednostkowej przeszkolenia 1 uczestnika nie wyższej niż 1330 zł, opracowany wg wzoru załącznika nr 3.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w 2011 roku, w zakresie wyboru Koordynatora szkoleń wskazującego grupę partnerów realizujących szkolenia.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2011 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w 2011 roku, w zakresie wyboru Koordynatora szkoleń wskazującego grupę partnerów realizujących szkolenia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3202 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.