nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych12.05.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

13.04.2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 23 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki
i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na 2011 rok.

Celem programu jest:
Poprawa wyników leczenia i jakości życia dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Wypracowanie optymalnych metod kompleksowego leczenia poszczególnych rodzajów nowotworów OUN u dzieci.
Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.
Obniżenie kosztów leczenia.

Propozycje działań do realizacji w 2011r.:
Prowadzenie centralnej weryfikacji badań diagnostycznych nadsyłanych przez ośrodki leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
Prowadzenie centralnej bazy danych.
Organizowanie sesji weryfikacyjnych dla wszystkich uczestników programu w celu omawiania wyników weryfikacji badań.

Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach wskazanego zadania będą:
Centralna weryfikacja badań celem ustalenia dalszego postępowania – rocznie, w tym:
1. Centralna weryfikacja badań patomorfologicznych i immunofenotypu,
2. Badania molekularne wybranych onkogenów,
3. Zakup przeciwciał do badań molekularnych,
4. Weryfikacja przebiegu i sposobu leczenia - koszty analizy dokumentacji radiologicznej, analiza dokumentacji klinicznej - koordynatorzy programu-pediatra onkolog, radiolog, neurochirurg,
5. Organizacja sesji weryfikacyjnych dla patomorfologów, radiologów, pediatrów onkologów z ośrodków współpracujących 2 x w roku( koszty podróży przedstawicieli),
6. Prowadzenie centralnej bazy danych, w tym:
utrzymanie bazy danych,
rejestracja pacjentów w bazie danych, weryfikacja danych w ośrodku prowadzącym bazę,
rejestracja pacjentów w ośrodkach współpracujących,
opracowania statystyczne dla każdego nowotworu OUN (analiza przeżyć całkowitych, wolnych od zdarzeń itp.),
refundacja kosztów podróży do innych ośrodków w kraju.

Ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
Wykonują weryfikację badań przesłanych przez jednostki regionalne i dokonują analizy wyników badań oraz weryfikacji rozpoznań i stratyfikacji do grup ryzyka.

Ośrodek prowadzący Centralną Bazę Danych
1. Prowadzi polską bazę danych o wszystkich zdiagnozowanych pacjentach z nowotworami OUN, rejestrując na bieżąco informacje na temat wszelkich niekorzystnych zdarzeń, objawów toksycznych i uzyskiwanych efektów leczenia.
2. Opracowuje na bieżąco uzyskiwane dane dotyczące diagnostyki i leczenia.
3. Wprowadza dane do międzynarodowej bazy danych pacjentów z łagodnymi glejakami.
4. Wprowadza dane do europejskiej bazy danych pacjentów ze złośliwymi glejakami mózgu.
5. Organizuje spotkania weryfikacyjne z udziałem przedstawicieli ośrodków wykonujących badania.
6. Uczestniczy w opracowywaniu międzynarodowych programów leczenia guzów mózgu u dzieci (dzieci z glejakami złośliwymi poniżej 3-go roku życia, dzieci z carcinoma plexus chorioidei – nawroty)
7. Uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych leczenia.
8. Modyfikuje, w oparciu o uzyskiwane wyniki własne i uzyskiwane w międzynarodowych programach badawczych, programy diagnostyczno-terapeutyczne, dążąc do ich optymalizacji.


Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
załącznik nr 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3a - w formacie *pdf
wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3b - w formacie *rtf
załącznik nr 3b - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statut jednostki,
informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.


Wymagania stawiane oferentom zgłaszającym się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników:
Ośrodki realizujące powinny spełniać wymagania stawiane przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej*, muszą ponadto dysponować neuropatologiem bądź patologiem przeszkolonym w rozpoznawaniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
Powinny rozpoznawać w ciągu roku co najmniej 10 zachorowań na guzy OUN u dzieci.

Wymagania stawiane Oferentom zgłaszającym się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych:
Ośrodek powinien spełniać wymagania stawiane przez Polskie Towarzystwo Onkologii
i Hematologii Dziecięcej*, ponadto wskazane jest aby ośrodek był miejscem zatrudnienia koordynatora całego programu terapeutycznego guzów OUN u dzieci w Polsce. Powinien mieć doświadczenie w zbieraniu danych dotyczących zachorowań na guzy OUN u dzieci
w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.


1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)

- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci” na rok 2011.

Uwaga!

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2011 roku
na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:

Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci” na rok 2011.* Standardy Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, ośrodek:
1. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię wszystkich nowotworów wieku dziecięcego (białaczki, chłoniaki nieziarnicze, choroba Hodgkina, guzy lite), lub też specjalizuje się w niektórych typach nowotworów.
2. Rocznie rozpoznaje się i leczy co najmniej 30 nowych dzieci z chorobą nowotworową oraz prowadzi monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu;
3. Posiada warunki lokalowe o standardzie odpowiadającym normom międzynarodowym i zalecanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Część stacjonarna powinna mieć:
sale chorych 1-2 łóżkowe,
każda sala z sanitariatem,
możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii,
pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków.
4. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (Oddział Dzienny) w postaci wydzielonych pomieszczeń z oddzielną salą zabiegową i z możliwością prowadzenia chemioterapii i leczenia preparatami krwi.
5. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
6. Oprócz wyposażenia typowego dla oddziałów ogólnopediatrycznych musi być dodatkowo wyposażona w komory laminarne do przygotowywania cytostatyków, odpowiednią liczbę pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych
7. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę, oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne;
8. Ma możliwość prowadzenia pełnej diagnostyki nowotworów i chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;
9. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej i radioterapii oraz innych specjalności przez całą dobę;
10. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematologii/onkologii dziecięcej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3627 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.