nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych14-04-2011r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
26-05-2011 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 23 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na 2011 rok.

Celem programu jest:
Identyfikacja odległych następstw w zakresie stanu zdrowia i jakości życia u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych.
Poprawa jakości życia i zmniejszenie odległych kosztów leczenia działań niepożądanych po złożonej terapii przeciwnowotworowej u dzieci i młodzieży.

Propozycje działań do realizacji w 2011 r.:
Prowadzenie badań pacjentów po leczeniu białaczek, chłoniaków i guzów litych i OUN.
Prowadzenie centralnej bazy danych.
Organizacja spotkań da uczestników programu.

W ramach programu finansowane będą:
Badania pacjentów po leczeniu białaczek, chłoniaków i guzów litych i OUN, w tym:
1. Białaczki i chłoniaki z napromienianiem OUN,
2. Białaczki i chłoniaki bez rtx OUN,
3. Ziarnica złośliwa,
4. Guzy lite (poza OUN),
5. Guzy OUN.

Prowadzenie centralnej bazy danych, w tym:
1. Zbieranie i wprowadzanie danych do bazy,
2. Opracowania statystyczne,
3. Koszt sprzętu, oprogramowania i materiałów nietrwałych,
4. Koszty administracyjne,
5. Organizacja spotkań przedstawicieli ośrodków współuczestniczących w programie

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki wykonujące badania specjalistyczne oceny funkcji narządów
załącznik nr 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3a - w formacie *pdf
wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3b - w formacie *rtf
załącznik nr 3b - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
Rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
Statut jednostki,
Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom zgłaszającym się jako ośrodki wykonujące badania specjalistyczne oceny funkcji narządów
Ośrodek onkologii dziecięcej spełniający standardy Polskiego Towarzystwa Onkologii
i Hematologii Dziecięcej* oraz wymogi określone w programie:
1. Prowadzi rejestr pacjentów, którzy zakończyli leczenie przeciwnowotworowe,
2. Planuje zakres wykonywanych badań oceniających zagrożenie dysfunkcją poszczególnych narządów, wykonuje badania niezbędne, podstawowe do oceny czynności narządów po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym,
3. Posiada możliwość konsultacji pacjentów w dziedzinach: endokrynologii, kardiologii, pulmonologii, nefrologii, immunologii, rehabilitacji, ortopedii, chirurgii, chirurgii twarzowo-szczękowej, neurochirurgii, stomatologii, okulistyki, laryngologii (w zależności od potrzeb i przewidywanych powikłań narządów) oraz zapewnia koordynację i wielodyscyplinarną opiekę medyczną,
4. Ma możliwość wykonania specjalistycznych badań: laboratoryjnych, hormonalnych, obrazowych oraz czynnościowych, oceniających funkcje poszczególnych narządów, w szczególności poza standardowymi badaniami, np. OUN z zastosowaniem spektroskopii wodorowej, perfuzji i dyfuzji, oceny układu neuroendokrynnego, oceny chodu, antropometrii,
5. Prowadzi ocenę psychospołeczną po zakończonym leczeniu.

Wymagania stawiane Oferentom zgłaszającym się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych
Ośrodek prowadzący Centralną Bazę Danych, spełniający standardy Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej* oraz wymogi określone w programie:
Ośrodek powinien spełniać wszystkie kryteria określone dla ośrodków wykonujących badania specjalistyczne, ponadto powinien mieć możliwość utworzenia bazy danych pacjentów, którzy zakończyli leczenie przeciwnowotworowe oraz rejestracji informacji
nt. niekorzystnych zdarzeń i działań niepożądanych w trakcie i po zakończonym leczeniu.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.

1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2011 roku
na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:

Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011.
* Standardy Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, ośrodek:
1. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię wszystkich nowotworów wieku dziecięcego (białaczki, chłoniaki nieziarnicze, choroba Hodgkina, guzy lite), lub też specjalizuje się w niektórych typach nowotworów.
2. Rocznie rozpoznaje się i leczy co najmniej 30 nowych dzieci z chorobą nowotworową oraz prowadzi monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu;
3. Posiada warunki lokalowe o standardzie odpowiadającym normom międzynarodowym i zalecanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Część stacjonarna powinna mieć:
sale chorych 1-2 łóżkowe,
każda sala z sanitariatem,
możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii,
pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków.
5. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (Oddział Dzienny) w postaci wydzielonych pomieszczeń z oddzielną salą zabiegową i z możliwością prowadzenia chemioterapii i leczenia preparatami krwi.
6. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
7. Oprócz wyposażenia typowego dla oddziałów ogólnopediatrycznych musi być dodatkowo wyposażona w komory laminarne do przygotowywania cytostatyków, odpowiednią liczbę pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych
8. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę, oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne;
9. Ma możliwość prowadzenia pełnej diagnostyki nowotworów i chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;
10. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej i radioterapii oraz innych specjalności przez całą dobę;
11. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematologii/onkologii dziecięcej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3882 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.