nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”06-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”

12-04-2011 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, dnia 21.03.2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania na 2011 r.:

„Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.

Cele ogólne Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”, to: poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy poprzez stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o cukrzycy i zdrowym stylu życia, stworzenie systemu szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych, poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę poprzez działania edukacyjne na rzecz tej grupy chorych oraz poprzez szkolenia pielęgniarek i położnych przygotowujące do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania w zakresie „Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanych do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.

Projekt akcji komunikowany będzie za pomocą materiałów informacyjno-szkoleniowych, specjalistycznych mediów, komunikacji bezpośredniej, materiałów informacyjno-szkoleniowych i mediów masowych.

Główne zadania:
1. Edukacja na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz na temat objawów i sposobów leczenia cukrzycy (adresowaną do chorych na cukrzycę, ich rodziców, opiekunów i wybranych grup społecznych/zawodowych).
2. Edukacja na temat pierwszej pomocy jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową (adresowaną do pielęgniarek szkolnych, ratowników medycznych, całego społeczeństwa),
3. Edukacja w zakresie korzyści wynikających z rozpowszechnienia w społeczeństwie postaw prozdrowotnych.

Działania szczegółowe:
1. Dystrybucja do poradni pediatrycznych diabetologicznych przygotowanych „start-packów” (plecaków zawierających 3 wersje filmów instruktażowych dla dzieci chorych na cukrzycę, ich rówieśników oraz rodziców i opiekunów, niebieskie bransoletki, zawieszki/breloki, broszury informacyjne),
2. Druk i dystrybucja do szkół opracowanego w 2010 r. plakatu o pierwszej pomocy w przypadku hiperglikemii oraz hipoglikemii.
3. Komunikacja w formie spotów – realizacja spotów i kampania mediowa na podstawie opracowanej koncepcji strategii komunikacyjnej.
4. Działania o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym - organizacja konkursu w szkołach.

Cel konkursu:
1. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o cukrzycy (szczególnie o cukrzycy typu 1),
2. Nauczanie rozpoznawania stanów zagrożenia w cukrzycy typu 1 i udzielania pierwszej pomocy,
3. Promocja zdrowego trybu życia jako forma prewencji cukrzycy typu 2.

Organizacja konkursu:
1. Listowne zaproszenie min. 10% szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie (wysyłane do min. 1500 szkół podstawowych, w tym do co najmniej 500 szkół, do których uczęszczają dzieci posiadające pompę insulinową.
2. Rozesłanie do szkół pakietów informacyjnych o konkursie, plakatów o pierwszej pomocy w przypadku hiperglikemii oraz hipoglikemii, ulotek i filmów.
3. Opracowane w formie prezentacji materiały szkoleniowe dla szkół są do wykorzystania na stronie internetowej www.edu-cukrzyca.pl, zakładka Szkolenia.
4. Wizyty szkoleniowe w szkołach podstawowych biorących udział w konkursie. Podczas każdej wizyty odbywać będzie się: szkolenie dla dorosłych (nauczycieli osób pracujących w kuchni, osób z obsługi szkoły/chętnych rodziców i opiekunów), szkolenie dla dzieci (film + krótka prelekcja, max. 30 minut), przeprowadzenie krótkiego testu wiedzy (wśród uczniów i dorosłych) nt. pierwszej pomocy dzieciom z pompą oraz prewencji (zdrowy styl życia), rozdanie nagród i wręczenie dyplomu szkole.
5. Podsumowanie i zakończenie edycji konkursu. Przygotowanie listu do wszystkich uczestniczących szkół z podziękowaniem i zachętą do wykorzystywania uzyskanej wiedzy i materiałów w praktyce.

Wymagania formalne:
a) dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
b) aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d) statut jednostki,
e) informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
f) kopię polisy OC,
g) pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
h) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
i) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo - księgowej programu,
j) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
a) oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
b) plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności: – rodzaj możliwych do wykonania zadań, – harmonogram realizacji zadań – szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
c) c) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności: – wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu, – doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.
d) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w zakresie działań promocyjnych lub doświadczenie w prowadzeniu i realizacji programów społecznych i promocji,
e) udokumentowane dysponowanie bazą i kadrą posiadającą niezbędną wiedzę w zakresie realizacji zadania,
f) dysponowanie narzędziami umożliwiającymi wykonanie zadania,
g) wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
1) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w zakresie działań promocyjnych lub doświadczenie w prowadzeniu i realizacji programów społecznych i promocji,
2) dysponowanie bazą i kadrą gwarantującą sprawną realizację zadania,
3) koszt realizacji zadania,
4) propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki i treści objętych akcją promocyjną.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (płyta CD) załącznika 1 powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”. Dane merytoryczne oferty”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2011 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
5. zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3420 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.