nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011”.
Kompletne oferty złożyło 14 niżej wymienionych Oferentów:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 50-369 Wrocław;
2. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9;
3. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50;
4. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
5. Instytut Matki i Dziecka; 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a;
6. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, 04 – 730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;
7. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24;
8. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17;
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębniki 7;
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie CZD im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16;
11. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze; (oferta nr 13)
12. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn;
13. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33;
14. SP Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Niekompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:
1. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- W zakresie sposobu sporządzania oferty: dokumenty zawarte w ofercie nie posiadają atrybutu wiarygodności: brak pieczęci i podpisu dyrektora na załączniku nr 3a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki wykonujące badania specjalistyczne oceny funkcji narządów.
2. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7;
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- W zakresie sposobu sporządzania oferty: dokumenty zawarte w ofercie nie posiadają atrybutu wiarygodności: kserokopia oryginału wymaganej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnianiu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania, nie została uwiarygodniona przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis” .
3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- W zakresie sposobu sporządzania oferty: brak upoważnienia dla przedstawiciela oferenta do nadania atrybutu wiarygodności na kserokopiach oryginałów następujących wymaganych dokumentów:
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta
» Statut jednostki
» Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC
» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem)
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnianiu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Ogłoszenie konkursowe 23 lutego 2011 r.Załączniki do dokumentu : lista_konty_nowo_14042011.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2905 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.