nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Uchwała Nr 58/2010 Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Uchwała Nr 58/2010
Rady Ministrów

z dnia 8 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2007 -2012.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Łączne wydatki na realizację Programu wyniosą 34 726 tys. zł, w tym 29 726 tys. zł z budżetu państwa.”;

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW
/ - / Donald Tusk


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3220 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.