nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Pliki do pobrania
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.7 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:

Zadanie 4.7
„Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie, w badaniach wieloośrodkowych, optymalnej metody leczenia ostrej krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca z zastosowaniem wszczepialnych pomp wirowych III generacji.

Zakres zadania obejmuje:
1. Ocena wieloośrodkowych badań klinicznych oraz monitorowanie przebiegu wspomagania, skuteczności prowadzonej terapii i występowania powikłań wprowadzonej w zadaniu 4.6 programu metody długoterminowego wspomagania serca wszczepialnymi pompami wirowymi III generacji.
2. Wytworzenie partii urządzeń do badań kwalifikacyjnych wszczepialnej pompy wirowej III generacji, opracowanej prototypowo w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu.
3. Wykonanie badań skuteczności przeciwdziałania wykrzepiania krwi na powierzchni pompy. Ocena poziomu występowania głównych czynników ryzyka leczenia tą metodą, w szczególności krwawienia i wykrzepiania krwi
4. Wykonanie badań kwalifikacyjnych protezy, wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie eksperymentalnych badań klinicznych.
5. Opracowanie i publikacja raportu z badań kwalifikacyjnych pompy wirowej III generacji wraz z analizą własności eksploatacyjnych pompy w odniesieniu do znanych rozwiązań światowych.
6. Opracowanie protokołu leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca poprzez zastosowanie wspomagania serca wszczepialną pompą wirową III generacji opracowaną w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Wykonane badania kwalifikacyjne protezy (badania biozgodności, bezpieczeństwa, niezawodności, doświadczalne na zwierzętach).
2. Raport z badań kwalifikacyjnych pompy wirowej III generacji z wnioskami dotyczącymi porównania własności protezy z rozwiązaniami światowymi oraz możliwości ich zastosowania w badaniach klinicznych.
3. Protokół leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca poprzez zastosowanie wspomagania serca wszczepialną pompą wirową III generacji.

Okres realizacji zadania: 2011-2012

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca wszczepialnymi pompami wirowymi III generacji;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.


Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty, innowacyjność proponowanych metod badawczych oraz aktualne zaawansowanie metody wspomagania serca pozaustrojowymi komorami wspomagania serca i wszczepialnymi pompami wirowymi III generacji
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe P04 nr 4.7 „Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Ogłoszenia i konkursy”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4885 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.