nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-201519-08-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-2015
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, dnia 22-07-2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-2015

Cele i podstawowe elementy programu:
1. utworzenie szerokiej koalicji na rzecz realizacji wielosektorowego programu racjonalnej polityki antybiotykowej w Polsce,
2. koordynacja regionalnych i ogólnopolskich programów prowadzonych przez uczelnie medyczne i koordynatorów regionalnych Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na temat monitorowania lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych w medycynie i w działach gospodarki poza medycyną,
3. analiza zużycia leków przeciwbakteryjnych w powiązaniu z lekoopornością w różnych środowiskach,
4. opracowywanie analiz i raportów na potrzeby ośrodków krajowych m.in. szpitali, zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych, lekarzy praktyków, pracowni mikrobiologicznych, uczelni medycznych, inspekcji sanitarnej i sieci międzynarodowych m.in. Europejskiej Sieci Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków (ESAC – ang. European Surveillance of Antimicrobial Consumption), Europejskiej Sieci Monitorowania Lekooporności Drobnoustrojów (EARS-Net – ang. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC – ang. European Centre for Disease Prevention and Control),
5. optymalizacja diagnostyki mikrobiologicznej, terapii i profilaktyki zakażeń, wprowadzanie i promowanie zasad racjonalnej terapii zakażeń i chorób zakaźnych,
6. edukacja i promocja zasad racjonalnego stosowania antybiotyków wśród profesjonalistów i społeczeństwa prowadząca do redukcji lekooporności w Polsce.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora następujących zadań w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w latach 2011-2015:
1. Promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej.
2. Opracowywanie rekomendacji terapeutyczno-diagnostycznych w wybranych jednostkach chorobowych/zakażeniach.
3. Monitorowanie zużycia antybiotyków.
4. Monitorowanie występowania wielolekoopornych szczepów bakteryjnych (XDR extensively-drug-resistant, PDR pandrug-resistant).
5. Promocja zdrowia w społeczeństwie.
6. Koordynacja i rozbudowa sieci regionalnej programu.
7. Współpraca krajowa i międzynarodowa.
8. Upowszechnianie wyników realizacji programu.

Wymagania formalne:
a) pełna nazwa oferenta,
b) adres do korespondencji,
c) numer telefonu i faksu,
d) potwierdzona podpisem głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
f) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu
3. informacja o prowadzonej działalności:
a) wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informacja na temat doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) aktualny wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
e) statut jednostki,
f) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
g) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
h) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Kryteria oceny ofert:
a) doświadczenie w realizacji i monitorowaniu programów zdrowotnych,
b) dysponowanie zapleczem merytorycznym i technicznym niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjno-księgową,
c) koszt realizacji programu,
d) zapewnienie kontynuacji realizacji programu pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”,
e) zapewnienie realizacji zadań o charakterze wieloośrodkowym.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo w formie elektronicznej (Płyta CD) załączniki nr 1, 2 i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r., na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

załącznik nr 1,2 - w formacie *rtf

załącznik nr 1,2 - w formacie *pdf

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3561 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.