nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”20.09.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 18 sierpnia 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Krajowe Centrum ds. AIDS ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”

Przedmiotem konkursu jest wybór jednego realizatora (ośrodka referencyjnego), który będzie realizował program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia w dniach od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa opolskiego.

Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu:
1. Leków antyretrowirusowych - ARV,
2. Testów do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA,
3. Testów do oznaczania profilu immunologicznego CD3/CD4/CD8,
4. Testów do oznaczania oporności na leki ARV,
5. Testów do oznaczania HLA B*57
6. Testów do wykrywania zakażeń wertykalnych HIV – testy przesiewowe,
7. Szczepionek dla dzieci urodzonych przez matki HIV+

I. Cele programu:

Cele główne i szczegółowe.
Zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV w Polsce.
Zmniejszenie częstości zakażeń HIV w populacji Polaków.
Zmniejszenie zakaźności osób żyjących z HIV/AIDS.
Zwiększenie dostępności do leków antyretrowirusowych pacjentów zakażonych HIV w Polsce.
Zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce zakażeń wertykalnych (dziecka od matki) i prowadzenie indywidualnego kalendarza szczepień dla dzieci urodzonych przez matki HIV+.
Zapewnienie leków antyretrowirusowych na postępowanie poekspozycyjne na zakażenie HIV pozazawodowe wypadkowe.

W ramach koordynacji Programu Leczenia ARV Krajowe Centrum ds. AIDS zawrze umowę z wybranym w drodze konkursu ośrodkiem, który będzie prowadził terapię ARV tj. bezpośrednim realizatorem Programu, w ramach której zobowiąże się do przekazywania (w transzach w oparciu o tryb przydzielania środków finansowych przez Ministerstwo Zdrowia) leków antyretrowirusowych i specjalistycznych testów diagnostycznych do monitorowania terapii (zgodnie z założeniami programu) do kwoty 3500,00 PLN w przeliczeniu na jednego pacjenta na jeden miesiąc, w dniach od 1 października do 31 grudnia 2011 roku.

II. Oferta powinna zawierać:
1. Dane o Oferencie (pełna nazwa, adres do korespondencji, numery telefonów i faksów). Zgłoszenie ofertowe – Załącznik nr 1
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
3. Statut jednostki.
4. Wyciąg z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia (dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, jednostek badawczo – rozwojowych itp.).
6. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC.
7. Pisemną zgodę Oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych dla Oferentów oraz szczegółową informację, pozwalającą na ocenę Oferenta wg parametrów określonych w punkcie V. „Kryteria wyboru realizatorów (oceny ofert)”.

III. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis;
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
4. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.

IV. Wymagania stawiane Oferentom:

Warunki, które powinien spełniać ośrodek zajmujący się leczeniem osób zakażonych HIV i chorych na AIDS:
a) Oddział pobytu dziennego (ambulatorium) - przychodnia wzbogacona o dział zabiegowy (możliwość pobierania krwi, pozajelitowego podawania leków, opracowania materiału biologicznego, wykonywania drobnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych itp.),
b) Dział diagnostyki laboratoryjnej z możliwością badań serologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, parazytologicznych i histopatologicznych,
c) Dział diagnostyki endoskopowej - gastroduodenoskopia, bronchofiberoskopia, sigmoidoskopia itd., z możliwością histopatologicznego i mikrobiologicznego opracowania materiału,
d) Możliwość wykonania diagnostyki inwazyjnej: punkcja szpiku, punkcja lędźwiowa, punkcja opłucnowa, punkcja otrzewnowa, biopsja wątroby, biopsja węzłów chłonnych,
e) Dział diagnostyki radiologicznej.

Placówka ta powinna świadczyć usługi diagnostyczne i terapeutyczne na wysokim poziomie merytorycznym (personel lekarski przeszkolony do pracy z osobami żyjącymi z HIV i bardzo dobrym merytorycznym przygotowaniu), tzn.:
Posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną - medyczną w pracy z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS (potwierdzeniem warunku określonego w konkursie jest: pisemna opinia ośrodka referencyjnego, który przeprowadził specjalistyczne szkolenie dla lekarzy ośrodka startującego w konkursie, w zakresie merytorycznym wymaganym dla realizatorów Programu Leczenia ARV).
Wykazać możliwość i gotowość do prowadzenia kompleksowej terapii antyretrowirusowej
Wykazać możliwość i gotowość do prowadzenia profilaktyki i leczenie zakażeń oportunistycznych
Prowadzić profilaktykę poekspozycyjną.
Posiadać możliwość współpracy z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką środowiskową i osobami zajmującymi się leczeniem narkomanii.

V. Kryteria wyboru realizatorów (oceny ofert):
1. Spełnienie wymagań dla realizatorów określonych w programie (oraz w pkt. IV ogłoszenia).
2. Doświadczenie w zakresie leczenia antyretrowirusowego i /lub postępowania poekspozycyjnego na zakażenie HIV – podawanie leków ARV po ekspozycji.
3. Dysponowanie pełnym panelem diagnostycznym do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA i profilu immunologicznego CD4/CD8 na terenie jednostki lub wskazaniem laboratoriów zewnętrznych wykonujących powyższe badania.
4. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia antyretrowirusowego, zatrudnionych przez Oferenta.
5. Liczba pacjentów HIV/AIDS leczonych ARV w latach od 2009 do 31.08.2011 r.
6. Liczba pacjentów u których zastosowano leki ARV w postępowaniu poekspozycyjnym na zakażenie HIV w latach od 1.01.2009 r. do 31.08.2011 r.
7. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne HIV/AIDS regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.

Kryteria oceny ofert:
Udokumentowana możliwość zrealizowania zadań.

Uwaga!!!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności.
3. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
4. Możliwość uzupełnienia lub poprawienia złożonych ofert dopuszcza się wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach w okresie siedmiu dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, określonej w ogłoszeniu.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS w nieprzekraczalnym terminie udo 19 września 2011 roku do godziny 14.00 na adres: Krajowego Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa z adnotacją na kopercie: Konkurs na realizatora Programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 - 2011” dla województwa opolskiego.

Dodatkowych informacji udziela Pani dr Beata Zawada,
Telefon: 22 331 77 90
b.zawada@centrum.aids.gov.pl

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3920 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.