nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”20.02.2012 Lista ofert spełniających założenia konkursu ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
23.05.2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.


Warszawa, 26 stycznia 2012 rokuOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. z 2010 r., nr 4, poz. 32 ) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”, zwanym dalej Programem.

W celu zharmonizowania wszystkich działań podejmowanych w Programie wyłoniony zostanie koordynator Programu na podstawie konkursu ofert.

Zadaniem koordynatora Programu będzie monitorowanie oczekiwanych efektów leczenia, podejmowanych w Programie, jak również opracowanie całościowych, corocznych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Programu.
I. Celem Programu jest poprawa wyników leczenia oraz jakości życia chorych na hemofilii i pokrewne skazy krwotoczne, poprzez:
1. zapewnienie powszechnej dostępności koncentratów czynników krzepnięcia chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne powikłane oraz niepowikłane krążącym antykoagulantem,
2. wyspecjalizowanie ośrodków hematologicznych oraz kadry w celu kompleksowego leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,
3. prowadzenie ewidencji chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w formie aplikacji komputerowej,
4. wprowadzenie desmopresyny do leczenia chorych na łagodną postać hemofilii A i łagodną postać choroby von Willebranda.


II. Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora (jednostki koordynującej) Programu na lata 2012-2018 w zakresie harmonizacji wszystkich działań podejmowanych w Programie.

III. Zadania koordynatora Programu:
1. Opracowanie rocznych raportów z realizowanych działań w Programie, obejmujących w szczególności:
1) dane epidemiologiczne,
2) rodzaj i liczbę świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom,
3) rodzaj i liczbę wykorzystanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz ilość wykorzystanej desmopresyny,
4) analizę danych pochodzących z ewidencji prowadzonej w ramach Programu.
2. Organizacja i prowadzenie warsztatów naukowo-szkoleniowych dla osób zaangażowanych w leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na terenie całej Polski.
3. Coroczne określanie proporcji i rodzaju koncentratów czynników krzepnięcia niezbędnych do zakupu dla pacjentów chorych na hemofilię w ramach określonych w Programie ilości na dany rok, przy uwzględnieniu aktualnych danych medycznych i doniesień naukowych oraz możliwości finansowych budżetu państwa.
4. Zapewnienie, w odpowiednim zakresie, kontynuacji działań podjętych w ramach „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii” realizowanego w latach 2005-2011.
5. Zapewnienie współpracy pomiędzy realizatorami Programu (nie wcześniej niż od 2013 roku), konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, wojewódzkimi koordynatorami do spraw leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych u dzieci i dorosłych, wojewódzkimi koordynatorami do spraw dystrybucji koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny, towarzystwami naukowymi, w szczególności, w dziedzinie hematologii i transfuzjologii klinicznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.


IV. Oferta powinna zawierać:
1. Wymagania formalne:
1) dane identyfikujące oferenta sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) aktualny (zgodny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty) wyciąg z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
3) aktualny (zgodny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania oferenta,
4) statut jednostki,
5) kopia aktualnej polisy OC,
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
7) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie oraz o istniejących warunkach zapewniających należyte wykonanie zadania, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
8) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia,
9) wzór podpisu i parafy osoby podpisującej zgłoszenie ofertowe, oświadczenia i programu szkoleń, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia,
10) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Programu, uwarunkowana jest treścią zapisów art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
2. Wymagania merytoryczne:
1) określenie szczegółowego harmonogramu i programu szkoleń na rok 2012 oraz przedstawienie ogólnego planu tematycznego szkoleń na lata 2013-2018, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia,
aktualizacja załącznika nr 6 w dniu 27 stycznia 2012 roku
2) przedstawienie szczegółowego kosztorysu szkoleń na 2012 rok i ramowego kosztorysu na lata 2013-2018.
3) opracowanie planu działań w zakresie koordynacji Programu w latach 2012-2018 wraz z kosztorysem, sporządzonym według wzorów, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do ogłoszenia,
4) przedstawienie informacji o prowadzonej działalności, a w szczególności: o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań, będących przedmiotem programu wraz z listą osób typowanych do realizacji zadania,
5) wskazanie, w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą: a) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a) uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
6) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
7) przedstawienie informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu.


V. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadań programowych:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji i koordynacji zadań objętych Programem.
2. Zapewnienie monitorowania efektów realizacji zadań Programu.
3. Zapewnienie racjonalnych kosztów koordynacji Programu.
4. Posiadanie kadry do realizacji celów Programu.


VI. Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie przez oferenta wymagań określonych w pkt IV i V oraz możliwość realizacji zadań określonych w pkt III.
2. Dysponowanie wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowników umożliwiającą realizację zadań wynikających z Programu.


VII. Sposób sporządzenia oferty:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być opatrzone kolejnym numerem oraz podpisane lub parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z załączonym wzorem podpisów (załącznik nr 5).
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn. kopia dokumentów złożona przez oferenta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji według wzoru: „za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
4. W wypadku, gdy oferta i załączone do niej dokumenty podpisuje inna osoba, niż uprawniona do reprezentacji na podstawie złożonych dokumentów, do oferty należy załączyć upoważnienie do podpisania i złożenia oferty.
5. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej (skan dokumentów na płycie CD), przy czym:
1) pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych (pkt IV ust. 1) i być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Dokumenty formalne oferty”,
2) druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne (pkt IV ust.2 i pkt V) i być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Dokumenty merytoryczne oferty”
3) obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.


VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, adres: ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 roku do godziny 16:15. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych, zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Oferta nadesłana po upływie terminu składania ofert, może zostać uwzględniona tylko i wyłącznie, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-01-26
Data publikacji:
       2012-01-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-02-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy ofert spełniających założenia konkursu
2012-01-27Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana załącznika nr 6
2012-01-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5394 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.