nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.25-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


23-03-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 17 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIENa podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zadania
pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.

Ministerstwo Zdrowia ogłasza dwa konkursy na realizację Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Jeden konkurs dotyczy wyboru ośrodków realizujących Program na dotychczasowych zasadach (w systemie oportunistycznym), natomiast drugi konkurs dotyczy ośrodków, które będą realizowały Program
z wykorzystaniem zaproszeń (w systemie zapraszanym).
W roku 2012 planowane jest wyłonienie 5 ośrodków, które będą realizowały Program w systemie zapraszanym, natomiast na rok 2013 planowane jest wyłonienie kolejnych 10 ośrodków realizujących Program ww. systemie.
O realizację Programu w systemie zapraszanym mogą ubiegać się wyłącznie ośrodki, które już wcześniej brały udział w realizacji Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego i spełniają pozostałe wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.
Ośrodki ubiegające się o realizację Programu w systemie zapraszanym mogą wziąć udział również w konkursie na wybór realizatorów Programu w systemie oportunistycznym, jednakże nie będą mogły realizować Programu jednocześnie w dwóch systemach.

Celem programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego jest:
- zwiększenie odsetka raków jelita grubego wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
- zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
- obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
- obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Podstawowe elementy programu:
- Rekrutacja osób z populacji docelowej do programu poprzez wysyłkę zaproszeń.
- Wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o wielkości do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne),
- Po badaniu pacjent powinien wypełnić Ankietę oceny tolerancji badania,
- Skierowanie osób z polipami wielkości 10 mm lub większymi lub licznymi polipami (10 lub więcej) oraz naciekiem nowotworowym do dalszego leczenia (niefinansowanego w ramach programu),
- Ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym.
- Prowadzenie bazy danych wyników i zaleceń dla osób poddanych badaniom przesiewowym z uwzględnieniem wyników badań histologicznych osób poddanych polipektomii lub leczeniu operacyjnemu zmian wykrytych w Programie a leczonych poza nim.
- Zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia nowotworu złośliwego Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2012 i 2013, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych oraz rekrutacji osób z populacji docelowej do Programu poprzez wysyłkę zaproszeń (system zapraszany).

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelito grubego, oraz informację, że Program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta – spełnienie wymagań określonych w programie,
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
- uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Oferta powinna zawierać ponadto opinię Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5 pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji Programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w roku 2010/2011.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
7. Oferta powinna zawierać ponadto potwierdzenie z regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworowego o liczbie zgłoszonych raków jelita grubego wykrytych w ramach zrealizowanego w latach 2010/2011 Programu.
8. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

Wymagania stawiane oferentom:
1. Dla ośrodków składających ofertę na realizację Programu:

- udział w realizacji Programu w roku rozliczeniowym 2010/2011;
- zrealizowanie co najmniej 75% założonej liczby badań w roku rozliczeniowym 2010/2011 (na podstawie umowy lub aneksów);
- możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 1000 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu dla ośrodków zlokalizowanych w miastach powyżej 200 000 mieszkańców oraz co najmniej 500 badań kolonoskopowych rocznie w pozostałych ośrodkach;
- zapewnienie dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu/sedacji u 20% osób poddawanych badaniu (szczegółowe zasady realizacji badań w znieczuleniu/sedacji znajdują się w załączniku nr 1a);
załącznik nr 1a - w formacie *rtf
załącznik nr 1a - w formacie *pdf
- zobowiązanie się do obsługi systemu zaproszeń zgodnie z opisem w załączniku 1 oraz sugestiami Koordynatora;
- deklaracja udziału co najmniej 1 sekretarki i 1 lekarza koordynującego Program w danym ośrodku w szkoleniu dotyczącym wdrażania systemu zaproszeń organizowanym przez Koordynatora;
- deklaracja systematycznego uzupełniania bazy danych za lata 2012/2013 oraz jej przekazywania do Koordynatora Programu na jego wniosek;
- potwierdzenie przez Koordynatora programu spełnienia kryteriów jakości wykonanych badań, oceniana na podstawie bazy danych z 2010/2011 roku
o osiągalność kątnicy (CIR) dla ośrodka – co najmniej 90%,
o częstość wykrywanych gruczolaków (ADR) dla ośrodka – co najmniej 20%,
o wykonanie polipektomii bezpośrednio w czasie badania przesiewowego u co najmniej 80% osób, u których stwierdzono polipy,
o odpowiednia ocena histologiczna usuniętych polipów - doszczętność polipektomii oceniona w co najmniej 95% przypadków, odsetek zmian z dysplazją dużego stopnia (niezależnie od wielkości) nie powinien przekraczać 5%;
- posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
o co najmniej 3 videokolonoskopy,
o sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
o sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
o myjnia do dezynfekcji endoskopów;
- zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe)
o każdy z lekarzy zaplanowanych do wykonywania badań posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii lub specjalizację z gastroenterologii lub zaliczył tygodniowe szkolenie u koordynatora Programu,
o potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację;
- posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej;
- posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu, adresem mailowym założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora oraz sekretarką zatrudnioną dla celów realizacji Programu na co najmniej ½ etatu;
- deklaracja udziału co najmniej jednego lekarza-endoskopisty w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji Programu.

Kryteria oceny ofert
- Spełnienie przez oferenta WSZYSTKICH wymagań określonych powyżej;
- Do realizacji programu w ramach systemu zapraszanego zostanie wybranych nie więcej niż 5 ośrodków na rok 2012. Jeśli liczba zgłoszonych ośrodków będzie większa – wybór wykonany będzie zgodnie z lista rankingową ustaloną przez koordynatora Programu, na podstawie kryteriów jakości, oceny dotychczasowego doświadczenia i współpracy oraz kryteriów geograficznych;
- Do realizacji programu w ramach systemu zapraszanego zostanie wybranych nie więcej niż 15 ośrodków na rok 2013 z uwzględnieniem ośrodków wybranych na rok 2012. Jeśli liczba zgłoszonych ośrodków będzie większa – wybór wykonany będzie zgodnie z lista rankingową ustaloną przez koordynatora Programu, na podstawie kryteriów jakości, oceny dotychczasowego doświadczenia i współpracy oraz kryteriów geograficznych.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD),
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych oraz wysyłki zaproszeń w 2012 i 2013 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 1a - w formacie *rtf


załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
załącznik nr 1a - w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-17
Data publikacji:
       2012-02-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-25
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-25Monika Latoszek Dodano ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu

Statystyka strony: 7190 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.