nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów20-04-2012r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Prewencja Pierwotna Nowotworów”
23-03-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 17 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIENa podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Prewencja pierwotna nowotworów w 2012 roku.

Cele:
- Edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez m. in. upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizację kampanii medialnych, edukacyjnych, popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów.
- Radykalna poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego, w tym także środowisk medycznych, w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz programów wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Propozycja działań do realizacji i finansowania w 2012 roku:
Działania wydawnicze

- Druk i dystrybucja Kodeksu Walki z Rakiem i towarzyszących materiałów edukacyjnych (łącznie ok. 200 000 egz.).
Działania medialne
- Organizacja kampanii medialnych (realizowanych we współpracy z Biurem Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia).
- Organizacja warsztatów dotyczących czynników ryzyka zachorowania na nowotwory.
- Prowadzenie strony internetowej, stała aktualizacja informacji o programie.

Organizacja kampanii zdrowotnych, działań edukacyjnych i interwencyjnych
1. Działania na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji polskiej na działanie rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym, w szczególności:
- akcje z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia Rzucania Palenia,
- całoroczny, ogólnopolski konkurs „Rzuć palenie razem z nami”,
- organizacja jubileuszowej XV konferencji „Tytoń albo zdrowie” im. Prof. F. Venuleta – sympozjum poświęcone zagadnieniom związanym ze szkodliwością palenia tytoniu i jego wpływowi na stan zdrowia człowieka, najnowszym metodom leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i jego wpływowi na stan zdrowia człowieka oraz epidemii palenia,
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej idei walki z czynnym i biernym paleniem tytoniu.
2. Działania na rzecz popularyzacji zdrowego stylu życia w tym optymalizacji diety oraz prostych form wysiłku - akcje: „Chodzę, biegam – więc jestem”, „5 razy dziennie warzywa i owoce”.
3. Działania dla zmniejszenia zachorowań (i umieralności) z powodu czerniaka złośliwego.
4. Monitoring skuteczności Programu, badanie w dorosłej populacji Polski wybranych, związanych ze stylem życia czynników ryzyka i czynników ochronnych nowotworów złośliwych oraz innych elementów polityki zdrowotnej.
5. Prowadzenie ogólnopolskich telefonicznych medycznych konsultacji - Infolinia, udzielanie informacji na temat czynników zachorowalności na nowotwory, o korzyściach wynikających z rzucenia papierosów, wzmacnianie motywacji do rzucenia palenia, informacja o ośrodkach i poradniach, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne, bezpłatna wysyłka materiałów edukacyjnych.

Realizacja ujednoliconych programów promocyjnych przez ośrodki epidemiologii w regionach
Działalność administracyjna – koordynacja Programu

1. Organizacja spotkań z współorganizatorami.
2. Materiały i inne koszty administracyjne prowadzenia programu, recenzje zgłaszanych aplikacji i programów, przygotowywanie sprawozdań.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Prewencja pierwotna nowotworów oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Pozytywną opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego o prowadzonych przez jednostkę programach promocyjno-edukacyjnych w zakresie prewencji i profilaktyki nowotworów.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji działań edukacyjnych, konferencji popularyzujących zdrowy styl życia, akcji medialnych w zakresie prewencji pierwotnej i profilaktyki nowotworów, zwalczania chorób nowotworowych.
2. Doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i dystrybucji różnorodnych materiałów edukacyjnych kierowanych do różnych grup populacyjnych.
3. Doświadczenie w realizacji zadań związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych.
4. Doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy do prowadzenia ankietowych badań monitorujących skuteczność realizacji programów prozdrowotnych.
5. Zapewnienie funkcjonowania infolinii do prowadzenia medycznych konsultacji – udzielanie informacji na temat czynników zachorowalności na nowotwory, o korzyściach wynikających z rzucenia papierosów, wzmacnianie motywacji do rzucenia palenia, informacja o ośrodkach i poradniach, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne.
6. Doświadczenie w zakresie koordynacji lokalnych programów i kampanii prozdrowotnych oraz prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii medialnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka skóry, profilaktyki antynikotynowej, popularyzacji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
7. Posiadanie własnego serwisu informacyjnego na temat prowadzonych działań programów prozdrowotnych.
8. Dysponowanie tłumaczeniem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i opracowanymi wersjami do wydania oraz metodologią dystrybucji przedmiotowego kodeksu.
9. Posiadanie opracowanego Harmonogramu realizacji zadań ze wskazaniem poziomu ewentualnego zaawansowania ich realizacji oraz uprawdopodobniającego wykonanie zaproponowanych działań.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań określonych w programie.
2. Harmonogram realizacji zadań ze wskazaniem poziomu ewentualnego zaawansowania realizacji zadań.
3. Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu.
4. Posiadane doświadczenie i potencjał do prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii prozdrowotnych, w tym kampanii antynikotynowych, kampanii popularyzujących Europejski Kodeks Walki z Rakiem oraz kampanii dotyczących zapobiegania chorobom nowotworowym.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
o aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
o aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
o statutu jednostki,
o formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
o Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów na rok 2012.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf


załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-17
Data publikacji:
       2012-02-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-20Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie informacji o rozstrzygnięciu konkursu
2012-03-23Monika Latoszek  Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu

Statystyka strony: 5657 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.