nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”17-05-2012r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

17-04-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 17 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2012 i 2013.

Celem zadania jest:
Zidentyfikowanie możliwie największej liczby rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika i objęcie ich opieką ukierunkowaną na możliwie najwcześniejsze rozpoznanie, a także na aktywną prewencję zachorowań na te nowotwory.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I, oraz informację, że program będzie zrealizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń:
a. Kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni onkologicznej.
b. Kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej (AOS) jeśli oferent posiada taką poradnię.
c. Kopia kontraktu z zakresu kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób nowotworowych i/lub nienowotworowych (SOK) w przypadku samodzielnego wykonywania badań molekularnych.
d. w przypadku wskazania przez oferenta podwykonawcy badań molekularnych – oświadczenie podwykonawcy o spełnianiu warunków stawianych oferentom i podwykonawcom (poniżej).
7. Opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania. W województwach gdzie nie jest powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej opinię wystawia konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej lub konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.
- Oferenci, którzy realizowali Program w poprzedniej edycji, wnioskując do konsultanta o wystawienie opinii przekazują mu merytoryczny raport roczny z wykonania zadań przewidzianych programem oraz opinię Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.
8. Opinię Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.

Wymagania stawiane oferentom:
- Poradnia onkologiczna lub genetyczna (nazywana dalej poradnią) z wyodrębnionym regionalnym rejestrem rodzin wysokiego ryzyka, udzielająca w tym zakresie nie mniej niż 50 porad miesięcznie. Rejestr nie może być częścią rejestru szpitalnego, a dostęp do danych osobowych powinien mieć wyłącznie upoważniony do tego lekarz genetyk kliniczny lub onkolog kliniczny uczestniczący formalnie w realizacji programu.
- Poradnia powinna prowadzić poradnictwo otwarte oparte o bazę szpitalną (rozpoznawanie rodzin wysokiego ryzyka na podstawie wywiadów od chorych w trakcie leczenia, rehabilitacji lub badań kontrolnych) i/lub współpracę z lekarzami innych specjalności, w tym w szczególności z lekarzami rodzinnymi.
- Kierownik Poradni – lekarz legitymujący się udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu genetyki klinicznej nowotworów (certyfikaty z odbytych kursów oraz staży w tym zakresie odbytych w kraju i/lub za granicą).
- Konsultantami Poradni powinni być lekarze specjaliści w dziedzinach genetyki klinicznej i onkologii klinicznej (załączyć wykaz imienny i podstawę zatrudnienia).
- Dane o obciążeniu rodzinnym (zachorowania na wszystkie nowotwory wśród krewnych I, II i w razie potrzeby dalszych stopni) i dokumentacja medyczna o zachorowaniach powinny być weryfikowane przez zatrudnionego w Poradni genetyka klinicznego.
- Poradnia uczestnicząca w realizacji programu powinna mieć zapewnioną w ramach podwykonawstwa badań współpracę z pracownią biologii molekularnej prowadzącą badania nosicielstwa genów predyspozycji.
- Podwykonawca badań molekularnych:
o potwierdza, że jest medycznym laboratorium diagnostycznym znajdującym się w ewidencji KIDL, zatrudniającym specjalistę w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, spełniającym wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408) oraz w Załączniku 3 do Rozporządzeniu MZ z dnia 21 stycznia 2009 r. - zał. 3 – Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań” (Dz. U. z 2009 r., Nr 22, poz. 128).
o przedstawia odrębną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki klinicznej, a w przypadkach jego braku – konsultanta krajowego w tej dziedzinie, o spełnianiu warunków umożliwiających przystąpienie do programu.
- Zarówno wykonawca programu realizujący badania molekularne samodzielnie jak i każdy z podwykonawców tych badań opisuje zakres stosowanej metodyki, zakres badania genu (-ów) [panel mutacji] i kosztorys badania genu (-ów) predyspozycji u jednej osoby objętej programem.
- Poradnia realizująca program musi zapewnić możliwość regularnych okresowych badań, ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi, jajnika i ewentualnie innych nowotworów, w miarę możliwości w tej samej placówce, która prowadzi poradnię. Zakład radiodiagnostyki prowadzący takie badania powinien spełniać kryteria kontroli jakości, takie same jak określone w programie populacyjnych badań mammograficznych. Niezbędne jest zapewnienie możliwości badania piersi metodą rezonansu magnetycznego u nosicielek mutacji genu BRCA1 i BRCA2.
- Kobiety z grup ryzyka objęte programem, u których rozpoznano nowotwory powinny mieć zapewnione możliwości leczenia w wysokospecjalistycznej placówce onkologicznej w miarę możliwości w tej samej, w której zlokalizowana jest poradnia genetyczna, co umożliwia m.in. optymalny dobór metody leczenia, wynikający ze specyfiki przebiegu nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie.

Kryteria oceny ofert:
- Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.
- Przygotowanie merytoryczne oferenta.
- Dla realizatorów, którzy brali już udział w programie – wyniki realizacji programu w latach 2009-2011, w tym szczególnie liczba pacjentów objęta opieką.
- Zgłoszenie i możliwość objęcia opieką, co najmniej 50 osób z rodzin wysokiego ryzyka.
- Dostępność wszystkich badań przewidzianych w programie bezpośrednio w poradni składającej ofertę lub w formie umów z placówkami zewnętrznymi.
- Liczba zachorowań na raka piersi i jajnika w województwie.
- Liczba pierwszorazowych chorych na raka piersi i jajnika leczonych w placówce.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. - Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” na rok 2012 i 2013.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *rtf


załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-17
Data publikacji:
       2012-02-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-17
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-17Monika Latoszek dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu

Statystyka strony: 5590 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.