nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów07-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


27-03-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 17 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
w formacie *pdf
w formacie *rtf

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2012 i 2013.

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu:
- Tomografów komputerowych dla potrzeb diagnostyki onkologicznej dla jednostek posiadających urządzenia o ponad 5 letnim zużyciu oraz nie posiadających aparatów CT (dotyczy roku 2012 i 2013);
- Gamma-kamer SPECT-CT dla potrzeb diagnostyki onkologicznej dla jednostek posiadających urządzenia o ponad 10 letnim zużyciu oraz nie posiadających gamma-kamer typu SPECT-CT (dotyczy roku 2012);
- Rezonansów magnetycznych dla potrzeb diagnostyki onkologicznej dla jednostek posiadających urządzenia o ponad 10 letnim zużyciu oraz nie posiadających aparatów MRI (dotyczy roku 2013).

Celem zadania jest:
Doposażenie ośrodków leczenia onkologicznego w aparaturę diagnostyczną.
Wymiana wyeksploatowanych aparatów CT, Gamma-kamer i MRI.
Tworzenie ośrodków szybkiej diagnostyki onkologicznej.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
- zobowiązaniu się do dokonania zakupu sprzętu w roku 2012 i/lub 2013 w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia sporządzone wg załącznika nr 5.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu.
4. Dwa oddzielne Plany rzeczowo – finansowe na rok 2012 i 2013 sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
7. Opinię:
- krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (w przypadku ubiegania się o zakup tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego),
- krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny nuklearnej (w przypadku ubiegania się o zakup gamma-kamery) o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania; opinia powinna zawierać ponadto informację o dostępności do sprzętu danego rodzaju w województwie (wykaz podmiotów leczniczych wraz z listą posiadanego sprzętu, rok produkcji aparatury, okres użytkowania).
8. Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia - kopia kontraktu z NFZ z zakresu diagnostyki obrazowej (w przypadku ubiegania się o zakup MRI i /lub CT) i medycyny nuklearnej (w przypadku ubiegania się o zakup gamma-kamery).
9. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
musi wynosić nie mniej niż 15% wartości.

Cena jednostkowa sprzętu zgłaszanego do zakupu nie może być niższa niż 10 000 zł.

Realizatorem zadania może być jednostka:


A. w zakresie zakupu tomografu komputerowego
- Posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział onkologiczny bądź hematologiczny, bądź ginekologii onkologicznej, bądź chirurgii onkologicznej.
- Nie posiadająca lub posiadająca w swoich strukturach tomograf komputerowy ponad 5 letni.
- Dysponująca kadrą specjalistów do obsługi urządzenia:
o co najmniej 1 lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej
o co najmniej 1 osoba która:
- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog
- Posiadająca elektroniczny systemy archiwizacji i opisywania badań (PACS/ RIS ).

Kryteria oceny ofert (tomograf komputerowy):
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych (USG, Rtg ewentualnie TK jeżeli posiada).
2. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne zatrudnionych przez Oferenta.
3. Stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu.
4. Dostępność do tego rodzaju sprzętu w województwie.
5. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

B. w zakresie zakupu gamma-kamery SPECT-CT
- Posiadająca w swojej strukturze zakład/pracownię medycyny nuklearnej.
- Wyposażona w urządzenie – gamma kamerę planarną lub SPECT - o ponad 10 letnim zużyciu i nie posiadająca gamma kamery typu SPECT-CT.
- Posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział onkologiczny bądź hematologiczny, bądź ginekologii onkologicznej, bądź chirurgii onkologicznej.
- Posiadająca w swoich strukturach pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy i/lub rezonans magnetyczny.
- Dysponująca na jedną zmianę kadrą specjalistów do obsługi urządzenia:
o 1 lekarz specjalista medycyny nuklearnej, 1 technik ze stażem dłuższym niż 3 lata w zakładzie medycyny nuklearnej, 1 pielęgniarka ze stażem dłuższym niż 3 lata w zakładzie medycyny nuklearnej,
o co najmniej 1 osoba która:
- ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera
- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog
Kryteria oceny ofert: (gamma-kamery)
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej.
2. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne zatrudnionych przez Oferenta.
3. Stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu.
4. Zapewnienie infrastruktury pozwalającej na instalację gamma-kamery typu SPECT-CT oraz pracowni przystosowanej do przygotowywania radiofarmaceutyków.
5. Dostępność do tego rodzaju sprzętu w województwie.
6. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

C. w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego
- Nie posiadająca rezonansu magnetycznego lub wyposażona w urządzenia MRI o ponad 10 letnim zużyciu,
- Posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział onkologiczny bądź hematologiczny, bądź ginekologii onkologicznej, bądź chirurgii onkologicznej.
- Posiadająca w swoich strukturach pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy (pracownia tomografii komputerowej - wykonująca co najmniej 20 badań dziennie) i USG (rzędu 40 badań dziennie na jeden posiadany aparat).
- Dysponująca kadrą specjalistów do obsługi urządzenia:
o co najmniej 1 lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej
o co najmniej 1 osoba która:
- ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera
- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog
- Posiadająca elektroniczny systemy archiwizacji i opisywania badań (PACS/ RIS ).
- Dla jednostek ubiegających się o wymianę aparatu, wyposażonych w urządzenie ponad 10-letnie – liczba badań wykonywanych na urządzeniu przeznaczonym do wymiany nie mniej niż 10 badań dziennie.

Kryteria oceny ofert (rezonans magnetyczny):
1. Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
2. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych (USG, TK).
3. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne zatrudnionych przez Oferenta.
4. Stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu.
5. Dostępność do tego rodzaju sprzętu w województwie.
6. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *rtf


załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-17
Data publikacji:
       2012-02-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-05-07
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-07Monika Latoszek dodano: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2012-03-27Marlena Woźniak Dodano informacje o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

Statystyka strony: 8263 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.