nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach25-05-2012r. Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
28-03-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 23 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
w formacie *pdf
w formacie *rtf


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości.


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na rok 2012.

Cel zadania:
Utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów oraz wdrożenie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości.
Propozycje działań do realizacji i finansowania w 2012 r.:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
1. Weryfikacja danych: wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:
- weryfikacja postaci histologicznej,
- weryfikacja stopnia zaawansowania,
- uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat 1999-2010 (konieczne do analizy przeżyć),
- uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników).
2. Szkolenia: kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów, kursy szkoleniowe dla lekarzy współpracujących z rejestrami, kursy szkoleniowe dla pracowników Krajowego Rejestru Nowotworów; szkolenie dla patologów w zakresie korzystania z modułu „Rejestr histopatologiczny”, promocja rejestru nowotworów, wizytacje rejestrów.
3. Opracowania naukowe: opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie ogólnopolskim oraz wojewódzkim (raporty wojewódzkie), utrzymanie i rozbudowa internetowej bazy danych będącej elektronicznym źródłem danych (http://www.epid.coi.waw.pl/krn).
4. Obsługa techniczna: obsługa programu, serwis, pomoce naukowe.
5. Zakup drobnego sprzętu technicznego (cena jednostkowa poniżej 3 500 zł).
6. Zakup sprzętu - środki inwestycyjne (cena jednostkowa powyżej 3 500 zł)*
*O dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach środków inwestycyjnych mogą ubiegać się wyłącznie jednostki, które zmieniają swoją siedzibę i wymagają wsparcia w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych.
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, w tym: działań dla ośrodka koordynującego oraz ośrodków regionalnych.
1) Zadania dla Ośrodka Koordynującego
- Aktualizacja i obsługa informatycznego systemu działania rejestru oraz elektronicznej sprawozdawczości z wykorzystaniem internetowej strony ( www.polskirejestrguzowkosci.pl);
- Zapewnienie biostatystycznej obsługi bieżącej (w tym zarządzanie informacjami i przygotowanie analiz eksperckich zawartości portalu i bazy danych );
- Przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i promocyjnych;
- organizacja 2 szkoleń dla środowisk medycznych;
- koszty administracyjne.
2) Zadania dla Ośrodków regionalnych współpracujących w ramach Polskiego Rejestru Nowotworów Kości:
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.i
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania, w tym dla:
- Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
- Wdrożenia kliniczno-patologicznego rejestru nowotworów kości.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń,
6. Pozytywną opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości prowadzenia przez jednostkę zadania w zakresie prowadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych i/lub opracowanie i wdrożenie kliniczno- patologicznego rejestru nowotworów kości.
7. Prawidłowo wypełnione załączniki 2,3.
8. Plan i harmonogram działań w zakresie przyspieszenia procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach.

Wymagania stawiane oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
- prowadząca rejestr nowotworów złośliwych i przesyłająca dane do Krajowego Rejestru Nowotworów,
- gromadząca dane z obszaru całego województwa (rejestry wojewódzkie) lub kraju (rejestr krajowy), na temat nowotworów złośliwych na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz ujętych w planie badań statystycznych,
- posiadająca doświadczenie i praktykę w zakresie gromadzenia informacji o wszystkich jednostkach chorobowych umieszczonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (X rewizja) w przedziale kodów C00-D09,
- posiadająca doświadczenie w realizacji i koordynacji działań w zakresie zbierania, przetwarzania i analizowania danych o stanie zdrowia i poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe,
- dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych epidemiologicznych oraz zapewniającym wysoki poziom ochrony danych osobowych,
- dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym stworzenie i prowadzenie kliniczno-patologicznego rejestru nowotworów kości,
- posiadająca pisemne potwierdzenie przez Konsultanta Krajowego lub Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej prowadzenia przez jednostkę rejestru nowotworów złośliwych.
- posiadająca program i harmonogram działania w zakresie przyspieszenia procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach.

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w programie.
- Koszt realizacji poszczególnych zadań przedstawiony w planie rzeczowo – finansowym.

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w programie.
- Koszt realizacji poszczególnych zadań.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- Formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2012 roku, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego polskiego rejestru nowotworów kości.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-23
Data publikacji:
       2012-02-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-05-25
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów
2012-03-28Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu

Statystyka strony: 6745 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.