nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.18-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
06-04-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 2 marca 2012r.Pliki do pobrania

Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.:
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2012 roku.

Celem zadania jest:
»

Wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów opartych o wytyczne WHO, American Joint Committee on Cancer (AJJC) i Union for International Cancer Control (UICC) według College of American Pathologists (CAP).

»

Upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu umiejętności stosowania aktualnych światowych standardów diagnostycznych.


Działania do realizacji w 2012 roku.
»

przygotowanie wytycznych do narządowych raportów histopatologicznych nowotworów,

»

przygotowanie bazy preparatów,

»

zorganizowanie spotkań roboczych ekspertów.


Kompletna oferta powinna zawierać:
1.

Oświadczenia o:
»

Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

»

Prawdziwości danych zawartych w ofercie,

»

Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.

2.

Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.

3.

Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.

4.

Harmonogram i plan realizacji zadania.

5.

Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
»

wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,

»

doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,

»

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

»

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

»

statut jednostki,

»

informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,

6.

Opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie patomorfologii na temat przygotowania jednostki do realizacji zadania.


Wymagania stawiane Oferentom:
I.

Realizatorami zadania mogą być podmioty:
1.

Zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
»

uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;

»

inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;

»

inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

2.

Posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,

3.

Posiadające harmonogram działań oraz propozycję ekspertów uczestniczących w spotkaniach roboczych ekspertów.

4.

Zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,

5.

Zatrudniające specjalistów w dziedzinie patomorfologii.


Kryteria oceny ofert:
1.

Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.

2.

Harmonogram realizacji zadań.

3.

Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu.

4.

Posiadane doświadczenie.


Sposób sporządzenia oferty:
»

Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,

»

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,

»

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,

»

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.


1.

Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.

2.

Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
»

aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

»

aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

»

statutu jednostki,

»

formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).


»

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w 2012 roku.


Uwaga!
1.

Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

2.

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

3.

Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

4.

Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.

5.

O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.

6.

Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.


Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2012 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:załącznik nr 2- w formacie *xls
załącznik nr 2- w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *xls
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-02
Data publikacji:
       2012-03-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-18
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-18Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów
2012-04-06Monika Latoszek dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6250 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.