nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.20-06-2012r. Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
02-05-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 20 marca 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2012 i 2013.
Celem zadania jest:
1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury oraz szkoleniem osób, które ją obsługują.
- Unowocześnienie pracowni biologii molekularnej.
- Unowocześnienie pracowni cytogenetyki.
- Unowocześnienie pracowni cytometrii przepływowej.
- Unowocześnienie pracowni hematologii.
2. Unowocześnienie warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki.
- Unowocześnienie sal chorych oraz izolatek zaopatrzonych co najmniej w system odwróconej izolacji.
3. Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych.
- Uzupełnienie niezbędnej aparatury w zakresie pobierania komórek do przeszczepu z krwi obwodowej lub szpiku. Dostosowanie organizacji, wyposażenia i procedur do zaleceń EBMT i JACIE.
- Uzupełnienie aparatury do krioprezerwacji i przechowywania komórek do przeszczepu z uwzględnieniem wymogów stawianych takim pracowniom. Dostosowanie organizacji, wyposażenia i procedur do zaleceń obowiązujących w Polsce, oraz zaleceń EBMT i JACIE z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i kontroli jakości.
- Uzupełnienie aparatury potrzebnej do monitorowania chimeryzmu oraz rekonstytucji immunologicznej po przeszczepach alogenicznych. Dostosowanie organizacji, wyposażenia i procedur do zaleceń EBMT i JACIE.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
- udziale własnym lub/i organu założycielskiego Oferenta w kosztach przy zakupie aparatury (nie mniej niż 15% wartości).
- zobowiązaniu się do dokonania zakupu sprzętu w roku 2012 i/lub 2013 w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wg załącznika nr 5.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
- nie kupowaniu wnioskowanego sprzętu w ostatnich 3 latach w ramach programu zdrowotnego POLGRAFT i w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu.
4. Dwa oddzielne Plany rzeczowo – finansowe na rok 2012 i 2013 sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- Wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
- Statut jednostki,
- Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych przez komórki właściwe, w których prowadzone jest leczenie i diagnostyka białaczek),
- Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
7. Opinię krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie: hematologii lub transplantologii lub onkologii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
8. Dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.
9. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.
Cena jednostkowa wnioskowanego do zakupu sprzętu medycznego i aparatury nie może być niższa niż 10 000 zł.
Realizatorem zadania może być:

- dla zadania nr 1 (Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury oraz szkoleniem osób, które ją obsługują) jednostki posiadające oddziały lub inne komórki organizacyjne prowadzące leczenie chorych z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego, w tym w szczególności białaczek ostrych, lub prowadzące transplantacje szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych;
- dla zadania nr 2 („Unowocześnienie warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki”) jednostka prowadząca leczenie ostrych białaczek, posiadająca w strukturze oddziały lub inne komórki organizacyjne leczące chorych z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego – niezbędne wskazanie komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego, w tym w szczególności białaczek ostrych;
- dla zadania nr 3 („Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych.”) jednostki przeznaczone do wykonywania procedur transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczych - niezbędne wskazanie liczby wykonanych w roku 2011 transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczych;
- jednostka posiadająca udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom (wykazane w załączniku nr 4).
2. Pozytywna opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego (hematologii lub transplantologii lub onkologii) potwierdzająca celowość zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury oraz spełnienie wymagań określonych w konkursie.
3. Nie kupowanie wnioskowanego sprzętu w ostatnich 3 latach w ramach programu zdrowotnego POLGRAFT i w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
4. Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” na rok 2012 i 2013.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-20
Data publikacji:
       2012-03-20
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów
2012-05-02Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne
2012-03-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5149 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.