nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.
Kompletną ofertę złożyło 11 niżej wymienionych Oferentów:

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
2. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
4. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
6. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
7. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego, ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
10. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Niekompletną ofertę złożyło 6 niżej wymienionych Oferentów:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak upoważnienia dla przedstawiciela oferenta do nadania atrybutu wiarygodności na kserokopii pełnomocnictwa

2. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego, ul. Langiewicza 2, 25-381 Kielce
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak podpisu i pieczątki głównego księgowego pod danymi identyfikującymi oferenta, określonymi w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie ofertowe do ogłoszenia konkursowego
- brak potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń – jednostka nie złożyła załączników do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak podpisu i pieczątki głównego księgowego pod Planem rzeczowo-finansowym sporządzonym wg załącznika nr 3a

4. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego

5. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak podpisu i pieczątki głównego księgowego pod Planem rzeczowo-finansowym sporządzonym wg załącznika nr 3a
- brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- brak upoważnienia dla przedstawiciela Oferenta do nadania atrybutu wiarygodności na kserokopiach przedłożonych dokumentów
- statut jednostki nie został uwiarygodniony przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”

6. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- kopia polisy ubezpieczenia OC nie została uwiarygodniona przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”
- kopia potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń nie została uwiarygodniona przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju
- brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu tj. do dnia 10 kwietnia 2012 r.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie*pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-03
Data publikacji:
       2012-04-03
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-03Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2902 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.