nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.15-05-2012r. Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012
28-06-2012r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.

Cele i podstawowe elementy programu:
Głównym celem programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy wśród społeczeństwa, zmniejszenie występowania czynników ryzyka (zapobieganie występowania cukrzycy typu 2), stworzenie skutecznych strategii zapobiegania powikłaniom związanym z leczeniem cukrzycy oraz poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę.

Program składał się będzie z następujących elementów:
 działań o charakterze profilaktyczno-informacyjnym,
 działań polegających na szkoleniu z zakresu edukacji diabetologicznej dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do pracy na stanowisku edukatora ds. diabetologii,
 działań polegających na edukacji chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy, jej czynników ryzyka oraz skutecznych strategii zapobiegania powikłaniom związanym z cukrzycą, w szczególności typu 2.
2. Poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę.
3. Ograniczenie liczby zachorowań na cukrzyce wśród osób zagrożonych tą chorobą (stan przedcukrzycowy) poprzez zmianę trybu życia, sposobu odżywiania i aktywność fizyczną.
4. Zmniejszenie występowania powikłań cukrzycy.
5. Zmniejszenie liczby osób z nierozpoznaną cukrzycą.
6. Prowadzenie szkoleń dla chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów.
7. Prowadzenie szkoleń z zakresu edukacji diabetologicznej dla pielęgniarek i położnych przygotowujących do pracy na stanowisku edukatora ds. diabetologii.
8. Wspieranie wysiłków na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i edukacji dla osób z cukrzycą.
9. Stworzenie nowoczesnej strony internetowej wspomagającej profilaktykę, diagnostykę i leczenie cukrzycy.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następujących zadań w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012:
I. Zadanie pn.: „Działania profilaktyczno-informacyjne”, w tym:
1. Prowadzenie na terenie całego kraju (minimum w 1 mieście na terenie każdego z 16 województw) podstawowych badań profilaktycznych dla osób zagrożonych cukrzycą, obejmujących minimum:
a) poziom glikemii, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu talii, wyliczenie współczynnika BMI,
b) przeprowadzenie badania ankietowego wśród osób biorących udział w badaniach, wraz z opracowaniem analizy wyników w formie raportu.
2. Prowadzenie na terenie całego kraju (minimum w 1 mieście na terenie każdego z 16 województw) specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich w celu wykrycia powikłań cukrzycy, obejmujących minimum:
a) konsultacje lekarskie u lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii, badanie ekg, badanie dna oka, badanie tętnic kończyn dolnych metodą dopplerowską, badanie neurologiczne wraz z oceną czucia wibracji, badanie poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c), poziomu cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, kreatyniny w surowicy oraz badanie mikroalbuminurii,
b) przeprowadzenie badania ankietowego wśród osób biorących udział w badaniach, wraz z opracowaniem analizy wyników w formie raportu.
3. Prowadzenie na terenie całego kraju (we wszystkich 16 województwach) akcji informacyjno-edukacyjnych obejmujących minimum:
a) druk w nakładzie 60 tys. egz. materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat cukrzycy, składających się z następujących elementów:
 broszury pn.: „Informacje ogólne na temat cukrzycy” (format A5, objętość: 8+4 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
 broszury pn.: „Dziecko z cukrzycą w szkole” (format A5, objętość: 20+4 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
 broszury adresowanej do rówieśników dzieci chorych na cukrzycę (format A5, objętość: 8+4 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
 płyty DVD z nagranymi 3 filmami instruktażowymi
b) dystrybucję ww. zestawów do 20 tys. szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całego kraju, wraz z przeprowadzeniem badania ankietowego dotyczącego przydatności przekazywanych materiałów i przygotowaniem analizy wyników badania w formie raportu
c) druk w nakładzie 15 tys. egz. materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat cukrzycy, składających się z następujących elementów:
 broszury pn.: „Informacje ogólne na temat cukrzycy” (format A5, objętość: 8+4 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
 broszury pn.: „Dziecko z cukrzycą w szkole” (format A5, objętość: 20+4 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
 broszury adresowanej do rówieśników dzieci chorych na cukrzycę (format A5, objętość: 8+4 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
 płyty DVD z nagranymi 3 filmami instruktażowymi,
 broszury adresowanej dla dzieci chorych na cukrzycę w wieku 5-7 lat, 7-12 lat, 12-16 lat (format A5, objętość: 10+2 strony, środek: kreda mat 130g, okładka: kreda mat 200g, druk 4+4,lakier offset 1+1, oprawa: zeszytowa),
d) i dystrybucję ww. zestawów do 97 poradni diabetologicznych dla dzieci na terenie całego kraju, wraz z przeprowadzeniem badania ankietowego dotyczącego przydatności przekazywanych materiałów i przygotowaniem analizy wyników badania w formie raportu,
e) organizację szkoleń dla uczniów w minimum 160 szkołach ponadgimnazjalnych (10 szkoleń na terenie każdego województwa) dotyczących podstawowych informacji na temat cukrzycy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy osobom chorym na cukrzycę w przypadku wystąpienia hipoglikemii z utratą przytomności, wraz z przeprowadzeniem badania ankietowego dotyczącego szkolenia i przygotowaniem analizy wyników badania w formie raportu.
4. Edukacja zdrowotna prowadzona za pośrednictwem środków masowego przekazu obejmujących minimum:
a) utworzenie i administrowanie przez okres 1 roku stroną internetową programu www.cukrzyca.gov.pl
II. Zadanie pn.: „Edukacja personelu medycznego w zakresie diabetologii”, w tym:
1. Organizacja szkolenia przygotowującego do pracy na stanowisku edukatora ds. diabetologii dla minimum 90 pielęgniarek i położnych przygotowującego do pracy na stanowisku edukatora ds. diabetologii.
III. Zadanie pn.: „Edukacja chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych”, w tym:
1. Organizacja w poradniach diabetologicznych dla dorosłych i oddziałach diabetologicznych na terenie całego kraju (minimum w 1 mieście na terenie każdego z 16 województw) szkoleń dla chorych na cukrzycę typy 2 i ich rodzin, obejmujących minimum:
a) przeprowadzenie minimum 2 spotkań w miesiącu w 1 placówce,
b) opracowanie, druk i dystrybucję materiałów szkoleniowych dla uczestników,
c) przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników dotyczącego szkolenia, wraz z przygotowaniem analizy wyników badania w formie raportu.
1. Organizacja na terenie wojewódzkich komend Policji oraz wyższych szkół policyjnych szkoleń dla funkcjonariuszy Policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom chorym na cukrzycę obejmujących minimum:
a) przeprowadzenie 22 szkoleń dla około 5800 funkcjonariuszy,
b) przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników dotyczącego szkolenia, wraz z przygotowaniem analizy wyników badania w formie raportu.

Wymagania formalne:
a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c) prawidłowo wypełniony załącznik nr 1,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
d) potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu w latach 2011-2012 świadczeń zdrowotnych udzielanych w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie diabetologii – w przypadku składania oferty na realizację zadania pn.: „Działania profilaktyczno-informacyjne”,
e) udokumentowane zatrudnienie (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty. Kwalifikacje lekarzy należy udokumentować poprzez załączenie kopii certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o odbytych szkoleniach i kursach specjalistycznych) lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii i pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub pielęgniarki z ukończonym kursem specjalistycznym edukator w cukrzycy lub pielęgniarki z minimum rocznym stażem pracy w ośrodku diabetologicznym - w przypadku składania oferty na realizację następujących zadań: pn.: „Działania profilaktyczno-informacyjne”, pn.: „Edukacja personelu medycznego w zakresie diabetologii, pn.: „Edukacja chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych”,
f) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
g) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu w formie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 2,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. informacja o prowadzonej działalności:
a) wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informacja na temat doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) statut jednostki,
d) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
e) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
f) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Kryteria oceny ofert:
a) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
b) doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych (edukacyjnych) w zakresie promocji zdrowia,
c) dysponowanie zapleczem merytorycznym i technicznym niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjno-księgową,
d) koszt realizacji programu,
e) zapewnienie realizacji zadań o charakterze wieloośrodkowym.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, w tym prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 oraz dodatkowo wersje elektroniczne wszystkich załączonych do oferty dokumentów, nagrane na Płytę CD,
i powinna być opisana w następujący sposób:
„Konkurs - „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.
Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”,
Druga koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 maja 2012 r., na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-18
Data publikacji:
       2012-04-18
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-28
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-28Marlena Woźniak dodano: ogloszenie o rozstrzygnięciu
2012-05-15Monika Latoszek Dodano: Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań
2012-04-18Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5673 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.