nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, 50-369 Wrocław, ul. M. Słodowskiej-Curie 58
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16
6. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź, ul. Pabianicka 62
7. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
8. Szpital Wojewódzki w Opolu, 45-372 Opole, ul. A. Kośnego 53
9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
10. SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11
11. Centrum Onkologii – Instytut im. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24
13. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu.
2. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu,
- w opinii krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie: hematologii lub transplantologii lub onkologii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom – brak informacji o spełnieniu wymagań stawianych Oferentom.
3. Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki.
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2
- brak załączników do kopii kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu świadczeń realizowanych przez komórki właściwe, w których prowadzone jest leczenie i diagnostyka białaczek.
6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – dla zadania nr 1 brak wykazu sprzętu, o zakup którego wnioskuje Oferent oraz brak wskazania istotnych parametrów technicznych sprzętu a dla zadania nr 2 i nr 3 brak wskazania istotnych parametrów technicznych sprzętu.
- w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2012 - dla zadania nr 1 brak wskazania wykazu sprzętu, o zakup którego wnioskuje Oferent.

III. Oferta złożona przez następującego Oferenta:
1.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7 (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 20 kwietnia 2012 r.).


w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu
(19 kwietnia 2012 roku), na podstawie § 5 ust. 2 pkt 6 lit. b zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” została odrzucona.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-02
Data publikacji:
       2012-05-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3906 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.