nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD8.06.2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”
19.07.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
Pliki do pobrania
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 2012-05-09OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie elektroterapii obejmuje: system do ablacji, ablator i aparat RTG.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący zadania w zakresie ochrony zdrowia, który spełnia wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w którym istnieje konieczność zakupu aparatury do pracowni elektrofizjologii.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
10. oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
11. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
12. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
15. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Wymagania merytoryczne:
1. udokumentowane dysponowanie kliniką (lub oddziałem) zapewniającą kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapię oraz pełny zestaw badań diagnostycznych i metod terapeutycznych chorób układu krążenia,
2. potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie elektrofizjologii w 2012 roku, dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
3. dysponowanie kadrą lekarzy zatrudnionych w ośrodku, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie elektrofizjologii (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
4. opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zawierająca:
a) potwierdzenie potrzeby zakupu wnioskowanego sprzętu do pracowni elektrofizjologii określonej kliniki/oddziału oferenta;
b) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.;
c) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie przypadających na 1 mln mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci) według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.;
d) opis ewentualnych lokalnych dysproporcji w dostępności do świadczeń zdrowotnych i procedur w zakresie wnioskowanej aparatury w województwie, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.;
e) potwierdzenie, iż w klinice/oddziale zatrudnionych jest co najmniej 3 kardiologów,
f) potwierdzenie, iż ośrodek dysponuje bazą elektrofizjologiczną oraz kadrą elektrofizjologów.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury,
2. liczba posiadanych aparatów w klinice/oddziale o dofinansowanie zakupu którego ubiega się oferent,
3. działalność lecznicza oferenta w latach 2010 i 2011:
a) liczba hospitalizacji;
b) liczba udzielonych porad ambulatoryjnych,
4. działalność oferenta w dziedzinie elektrofizjologii w latach 2010 i 2011:
a) liczba wykonanych diagnostycznych badań elektrofizjologicznych nie zakończonych ablacją,
b) liczba wykonanych ablacji serca ogółem,
c) liczba wykonanych ablacji przy użyciu niefluoroskopowego trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego,
d) liczba wykonanych zabiegów izolacji żył płucnych u pacjentów z migotaniem przedsionków,
e) liczba pierwszorazowych wszczepień / wymian stymulatorów serca,
f) liczba pierwszorazowych wszczepień / wymian implantowalnych kardiowerterów / defibrylatorów serca (ICD, CRT-D),
5. pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego o potrzebie zakupu wnioskowanego aparatu,
6. w pierwszej kolejności będą merytorycznie uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorem zadania w roku 2011.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program POLKARD 2012 – Elektroterapia – „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program POLKARD 2012 – Elektroterapia – „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: - POLKARD 2012 – Elektroterapia – „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2012 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Uwaga!

1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-09
Data publikacji:
       2012-05-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-19
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
2012-06-08Marlena Woźniak dodano: lista oferentów

Statystyka strony: 5373 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.