nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”12.06.2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
28.06.2012 Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 10 maja 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 2 Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw Zdrowia za pośrednictwem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt. 3.2 ppkt 6 – Wdrażanie nowych rodzajów przeszczepienia narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepienia w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku, w zakresie: kontynuacji przygotowania do przeszczepienia:
1. hodowanych komórek chrząstki,
2. hodowanych komórek naskórka,
3. ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych,
4. opon mózgowych i kości czaszki.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt. Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca plan wdrożenia nowej metody leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych (w formie opisowej) zawierający w szczególności:
- informacje dotyczące planowanej liczby procedur w roku 2012,
- liczbę i ocenę dotychczas wykonanych procedur,
- ocenę kosztową procedur
- liczbę udostępnionych do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych
2. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań do realizacji w ramach Programu.
- szacunkową liczbę możliwych do wykonania zadań (procedur/pasaży) udzielanych przez Oferenta.
- Szacunkową szczegółową kalkulację kosztów, w odniesieniu do zadań Programu w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania opon mózgowych i kości czaszki w ramach zadania finansowanego z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu ze wskazaniem posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu w celu przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania opon mózgowych i kości czaszki.
4. Posiadanie pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności w zakresie objętym postępowaniem.
5. Udokumentowane posiadanie systemu jakości (oferent, który posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności składa oświadczenie) zawierające:
- wykaz stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
- wykaz opisanych systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur,
- określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
6. Udokumentowanie, minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.
7. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
8. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury.

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca plan opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania opon mózgowych i kości czaszki – od 1 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 5 punktów
3. Ocena posiadania wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wykonania opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania opon mózgowych i kości czaszki –od 1 do 10 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, umożliwiającej realizację przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania opon mózgowych i kości czaszki – od 1 do 10 punktów.
5. Ocena możliwości zrealizowania wykonywania zadania określonego w ofercie konkursowej – od 1 do 10 punktów.
6. Ocena zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w zakresie opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania opon mózgowych i kości czaszki w oparciu o złożone przez Oferenta oświadczenia - od 1 do 5 punktów.
7. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury – od 1 do 2 punktów.
8. Ocena doświadczenia w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów – od 1 do 5 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na wybór realizatorów zadania w roku 2012 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-10
Data publikacji:
       2012-05-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano listę Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2012-05-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4107 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.