nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 16 maja 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel jakim jest wspieranie rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych, szkolenia dla osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku w zakresie:
1. Kontynuacja wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej poprzez wdrożenie następujących funkcji:
a. wdrożenie systemu walidacji wprowadzanych do bazy danych immunofenotypowych na poziomach serologia – genetyka – kody NMDP, w szczególności dodanie kolejnego poziomu walidacji danych, opartego na słownikach BMDW, jako uzupełnienie zaimplementowanego słownika NMDP,
b. wdrożenie interfejsu komunikacyjnego WebService z uwzględnieniem możliwości dwukierunkowej wymiany danych z ośrodkami dawców szpiku posiadającymi własne systemy informatyczne,
c. kontynuacja prac nad skomunikowaniem systemu CRNPDSiKP z Europejskim Systemem Informacji o Dawcach Szpiku (EMDIS),
d. wdrożenie modułu dla ośrodków realizujących procedury doboru dawcy niespokrewnionego komórek krwiotwórczych, zawierającego listę biorców skierowanych do poszukiwania i doboru dawcy,
e. wdrożenie modułu przeznaczonego dla ośrodków pobierających i ośrodków transplantacyjnych zawierającego listę dawców, od których pobrano komórki krwiotwórcze, umożliwiający wprowadzanie i monitorowanie wyników badań okresowych dawcy (follow-up),
f. wdrożenie modułu rozszerzającego Administrację Systemu,
g. wdrożenie modułu umożliwiającego obsługę hurtowni danych na podstawie ładowanych plików skryptowo – sterujących,
h. wdrożenie modułu raportowania.
2. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników systemu w tym 13 ośrodków dawców szpiku, 18 ośrodków przeszczepiających i pobierających komórki krwiotwórcze oraz 4 ośrodków realizujących procedury doboru dawcy komórek krwiotwórczych.
3. Zapewnienie obsługi serwisowej systemu.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
1) harmonogram realizacji Programu,
2) kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu, w szczególności:
a. wdrożenia systemu walidacji wprowadzanych do bazy danych immunofenotypowych na poziomach serologia – genetyka – kody NMDP, w szczególności dodanie kolejnego poziomu walidacji danych, opartego na słownikach BMDW, jako uzupełnienie zaimplementowanego słownika NMDP,
b. wdrożenia interfejsu komunikacyjnego WebService z uwzględnieniem możliwości dwukierunkowej wymiany danych z ośrodkami dawców szpiku posiadającymi własne systemy informatyczne,
c. kontynuacji prac nad skomunikowaniem systemu CRNPDSiKP z Europejskim Systemem Informacji o Dawcach Szpiku (EMDIS),
d. wdrożenia modułu dla ośrodków realizujących procedury doboru dawcy niespokrewnionego komórek krwiotwórczych, zawierającego listę biorców skierowanych do poszukiwania i doboru dawcy,
e. wdrożenia modułu przeznaczonego dla ośrodków pobierających i ośrodków transplantacyjnych zawierającego listę dawców, od których pobrano komórki krwiotwórcze, umożliwiający wprowadzanie i monitorowanie wyników badań okresowych dawcy (follow-up),
f. wdrożenia modułu rozszerzającego Administrację Systemu,
g. wdrożenia modułu umożliwiającego obsługę hurtowni danych na podstawie ładowanych plików skryptowo – sterujących,
h. wdrożenia modułu raportowania.
i. przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników systemu w tym ośrodków dawców szpiku, ośrodków przeszczepiających i pobierających komórki krwiotwórcze oraz ośrodków realizujących procedury doboru dawcy komórek krwiotwórczych.
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności
a) wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu.
b) potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia Oferenta w następujących obszarach:
o Przeprowadzenie analiz systemów ochrony zdrowia w obszarze bezpieczeństwa na potrzeby administracji publicznej o wartości minimum 90 000 zł.
o Rozbudowa rejestru medycznego o zasięgu co najmniej krajowym o wartości minimum 300 000 zł.
o Rozbudowa minimum jednego Systemu Internetowego i Intranetowego o wartości minimum 300 000 zł.
o Rozbudowa minimum jednego Systemu raportowo-analitycznego dla administracji publicznej dla minimum 4000 użytkowników. Potwierdzenie doświadczenia powinno zawierać krótki opis realizowanych projektów wraz z załączonymi protokołami odbioru lub referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
4. Informacja o doświadczeniu w szkoleniach dotyczących wdrażania systemów informatycznych z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.
5. Informacja o możliwościach wdrożenia systemu Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu zawierającej wykaz wymagań określonych w Programie od 1 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 90 punktów (każde podzadanie od 1 do 10 punktów).
3. Ocena doświadczenia w szkoleniu w zakresie wdrażania systemów informatycznych z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów – od 1 do 20 punktów.
4. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 1 do 40 punktów.
5. Ocena możliwości wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej– od 1 do 20 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. B[Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-16
Data publikacji:
       2012-05-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3067 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.