nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”5.07.2012 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” w zakresie zadania na rok 2012Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2012.05.22OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” – w zakresie zadań na rok 2012.

Celem ogólnym programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” jest:
- ocena tendencji próchnicy w Polsce,
- analiza występujących w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno-leczniczych,
- analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na czynniki ryzyka próchnicy wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań zdrowotnych jednostki,
- promocja zdrowia.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w roku 2012:
1. określenie odsetka dzieci w wieku 6 lat bez klinicznych oznak próchnicy zębów - dzieci wolnych od tej choroby;
2. określenie nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 6 lat;
3. określenie stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego próchnicy u dzieci w wieku 6 lat;
4. określenie odsetka dzieci w wieku 6 lat objętego regularną opieką profilaktyczną w placówce oświatowej;
5. określenie odsetka dzieci w wieku 6 lat objętych profilaktycznym zabiegiem uszczelniania bruzd międzyguzkowych i liczby zębów uszczelnionych;
6. określenie częstości występowania i nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 lat;
7. określenie wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u tych dzieci;
8. określenie wielkości potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat, oraz młodzieży w wieku 18 lat (odsetek i wymagających wykonania wypełnień lub ekstrakcji zęba, średnia liczba zębów wymagających wypełnienia lub ekstrakcji u badanego, określenie rozległości wymaganych zabiegów, np. wypełnień jedno lub wielopowierzchniowych, leczenie endodontyczne, itp.);
9. określenie odsetka dzieci szkolnych objętych różnego typu postępowaniem profilaktycznym (okresowym nadzorowanym szczotkowaniem zębów w szkole, uszczelnieniem bruzd międzyguzkowych);
10. określenie odsetka dzieci w wieku 12 lat i odsetka młodzieży w wieku 18 lat z zębami usuniętymi z powodu próchnicy;
11. określenie aktualnej tendencji próchnicy w badanej grupie dzieci;
12. określenie częstości występowania zapaleń dziąseł u dzieci w wieku 12 lat, i odpowiednio 18 lat oraz wielkości i rodzaju potrzeb leczniczych;
13. określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży;
14. określenie wielkości różnic w nasileniu próchnicy i występowaniu chorób przyzębia zależnych od lokalizacji miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami w kraju;

Cele szczegółowe prowadzonych w roku 2012 badań socjomedycznych:
- określenie stanu świadomości zdrowotnej i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej wśród matek dzieci w wieku 6 lat oraz potrzeb w zakresie edukacji prozdrowotnej wspomnianej grupy matek;
- określenie stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 i 18 lat;
- ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju.

Cele w zakresie promocji zdrowia:
- edukacja dotycząca zdrowia jamy ustnej.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych i opracowania ich w formie raportu końcowego oraz przeprowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Finansowanie programu:
Program zostanie sfinansowany z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
Udział własny realizatorów – brak. Realizatorzy otrzymują środki publiczne z zastrzeżeniem działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654).

Wymagania stawiane oferentom.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
2. adres do korespondencji,
3. numer telefonu i faksu,
4. potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
5. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7. statut jednostki,
8. informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
9. kopia polisy OC,
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- liczbę możliwych do wykonania badań epidemiologicznych i socjomedycznych,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz pozostałych zadań finansowanych z wydatków bieżących.
3. Informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
1. spełnienie wymogów formalnych
2. prowadzenie działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej, usługowo-leczniczej,
3. udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej i prowadzeniu badań epidemiologicznych,
4. dysponowanie odpowiednią kadrą ( co najmniej 1 samodzielny pracownik naukowy mający doświadczenie w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej oraz 3 pracowników ze stopniem doktora nauk medycznych ),
5. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
5. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach.
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych
i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” – w zakresie zadań na rok 2012. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych, Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs – program Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012 i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-22
Data publikacji:
       2012-05-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-05
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora
2012-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4052 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.