nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”5.07.2012 r. Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
28.06.2012 r. Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek

Warszawa, 01 czerwca 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt. 3.2 ppkt. 9 – Szkolenia osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu w 2012 roku w zakresie organizacji szkoleń osób wykonujących czynności bezpośrednio wpływają na jakość tkanek, komórek i narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców (zgodnie z art. 40 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów leczniczych (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informacje o minimum 3-letnim doświadczeniu w organizacji konferencji lub szkoleń (przekazanie w formie opisowej: ile zorganizowano szkoleń, liczbę uczestników biorących udział w poszczególnych szkoleniach, charakter szkoleń, liczbę godzin szkolenia itp.).
7. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu oraz określonych w poniższych wymaganiach:
a) Szkolenia uaktualniające i ustawiczne:
1. Szkolenie dla personelu ośrodków pobierających szpik i banków komórek krwiotwórczych
- Warszawa, ok. 40 osób, 2 dni, II połowa 2012
2. Szkolenie dla położnych i lekarzy ginekologów - pobieranie krwi pępowinowej
- Kraków, ok. 40 osób, 2 dni – termin do ustalenia
- Warszawa, ok. 40 osób, 2 dni – termin do ustalenia
- Poznań, ok. 40 osób, 2 dni – termin do ustalenia
3. Warsztaty psychologiczne – rozmowy z rodzinami
- Warszawa, ok 40 osób, 2 dni, II połowa sierpnia
4. Szkolenie dla lekarzy pobierających tkanki
- Kielce, ok 80 osób, 2 dni, II połowa września
5. Szkolenie dla personelu ośrodków dawców szpiku
- Kielce, ok 30 osób, 2 dni, październik
6. Szkolenie pomieszczenia czyste dla personelu banków tkanek i komórek
- Warszawa 25 osób, 2 dni, II połowa listopada
b) Wymagania ogólne dotyczące szkoleń:
• Szkolenie może odbywać się w dni robocze oraz w sobotę.
c) Wymagania dotyczące sal wykładowych:
• Sala wykładowa powinna być zabezpieczona w miejscu zakwaterowania uczestników szkolenia lub w odległości pozwalającej na dotarcie komunikacją miejską w miejsce szkolenia z miejsca zakwaterowania w ciągu 15 min.
• Sala wykładowa powinna swobodnie pomieścić liczbę uczestników konferencji i szkolenia wyposażona w ekran, projektor multimedialny, komputer przenośny, wskaźnik laserowy i mikrofony.
d) Wymagania dotyczące zakwaterowania:
• Oferent zagwarantuje wszystkim zaproszonym wykładowcom nocleg.
• Oferent zagwarantuje uczestnikom szkolenia (nie mieszkającym w miejscu jego organizacji) zakwaterowanie.
• Zakwaterowanie ma obejmować okres:
- dla zaproszonych wykładowców - nocleg od dnia planowanego szkolenia do dnia zakończeniu szkolenia z wykwaterowaniem w dniu zakończeniu szkolenia.
- dla uczestników szkolenia – nocleg od dnia planowanego szkolenia do dnia zakończeniu szkolenia z wykwaterowaniem w dniu zakończeniu szkolenia.
e) Wymagania dotyczące cateringu zarówno dla uczestników szkolenia jak i dla wykładowców:
• Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia przerwy kawowe
• Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia nieodpłatne wyżywienie
• Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia wodę mineralną gazowaną i niegazowaną.
f) Zaplecze techniczne:
Oferent zapewni wsparcie administracyjne i techniczne (np. prowadzenie sekretariatu, korespondencję z zaproszonymi wykładowcami i uczestnikami, materiały piśmiennicze – długopis i notes, program spotkania, plakaty informacyjne, oznakowanie sal, tłumaczenia jeżeli wymagane, asystenci, itp.).
g) Wymagania ogólne dotyczące tematyki konferencji i szkolenia: Szczegółowa tematyka szkolenia oraz wybór zaproszonych wykładowców zostanie uzgodniona z przedstawicielami Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
h) Grupy docelowe biorące udział w szkoleniu:
Ustala Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
2. Plan rzeczowo-finansowy Programu określony w załącznik nr 2 zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szczegółową szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań do realizacji w ramach Programu według przedłożonych w pkt 1 wymagań,
- szczegółową szacunkową kalkulację kosztów tłumaczy symultanicznych.
- Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację Programu.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja na temat planowanej liczby wykładowców zagranicznych i polskich prowadzących szkolenie z określeniem kosztów (forma tabelaryczna) dotyczących przeprowadzenia jednego wykładu w ramach szkolenia;

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie i w art. 40 a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów)
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierającej wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu od 1 do 10 pkt.
2. Ocena szczegółowego planu rzeczowo – finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 od - 1 do 30 punktów (10 punktów za każdy temat).
3. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z zabezpieczeniem organizacji konferencji i szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu zdrowia związanych z transplantologią, zgodnie z wymogami ustawy - od 1 do 10 punktów.
4. Ocena prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację Programu szkolenia – 1 do 10 punktów.
5. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane, podpisane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, poprzez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne”oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Organizacja szkoleń osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw Zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie
w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-01
Data publikacji:
       2012-06-01
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-05
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania
2012-06-04Marlena Woźniak sprostowanie terminu składania ofert z 18 maja 2012 r. na 18 czerwca 2012 r.
2012-06-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3703 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.