nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.05-07-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne raz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”
20-07-2012 Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie wyboru realizatorów pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.
20-07-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”
Warszawa, 12.06.2012Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIENa podstawie art. 48 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.

Celem ogólnym programu pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” jest poprawa wykrywalności nowotworów u dzieci we wczesnych stadiach klinicznych.

Cele szczegółowe programu:
1. wczesna identyfikacja objawów mogących wskazywać na występowanie nowotworów u dzieci;
2. szybka diagnostyka obrazowa dzieci, u których stwierdza się objawy wskazujące na możliwość procesu nowotworowego;
3. rozpoznanie nowotworów we wczesnych stadiach klinicznych;
4. zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia;
5. zredukowanie kosztów leczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora (ośrodka koordynującego) programu na okres trwania programu w zakresie:
1. koordynowanie i organizacja przekazywania informacji o programie i zasadach kierowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pacjentów do udziału w programie:
a) spotkania organizacyjne z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz radiologii i diagnostyki obrazowej,
b) przygotowywanie informacji o zasadach kierowania dzieci do diagnostyki w ramach programu,
c) organizacja przekazywania informacji o zasadach realizacji programu lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej,
d) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem programu.
2. utworzenie i prowadzenie bazy informatycznej dotyczącej realizacji programu;
3. koordynacja realizacji programu:
a) przygotowanie systemu sprawozdawczości, sposobów i terminów wykonywania jej przez realizatorów programu,
b) zbieranie sprawozdań,
c) przygotowywanie sprawozdania zbiorczego dla Ministra Zdrowia,
d) analiza skuteczności działań realizatorów programu,
e) analiza skuteczności i celowości programu i przekazywanie wniosków z tej analizy do Zespołu Oceniającego Program i Ministra Zdrowia.

Wymagania stawiane oferentom.
Zadanie to może wykonywać ośrodek zajmujący się pełną diagnostyką nowotworów wieku dziecięcego, spełniający następujące warunki:
1. posiadający doświadczenie w realizacji i monitorowaniu programów polityki zdrowotnej;
2. gwarantujący obsługę administracyjną programu:  prowadzenie bazy danych oraz stworzenie nowej bazy internetowej,  opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci;
3. rozpoznający co najmniej 50 nowotworów u dzieci rocznie;
4. zapewniający pełny zakres diagnostyki nowotworów dziecięcych na terenie jednostki (w przypadku MRI dostępność);
5. zatrudniający co najmniej 5 lekarzy specjalistów radiologii z co najmniej 5-letnim stażem pracy w ośrodku diagnostyki pediatrycznej, wykonujących i oceniających co najmniej 10.000 badań USG rocznie, 2.000 badań CT rocznie;
6. zapewniający zespół wielodyscyplinarny dostępny 24 godz. na dobę, w tym: onkolodzy/hematolodzy dziecięcy, anestezjolodzy dziecięcy, chirurdzy dziecięcy;
7. zapewniający stałą współpracę z klinicystami – ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych;
8. prowadzący działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie medycyny.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę;
2. adres do korespondencji;
3. numer telefonu i faksu;
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu;
5. wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
7. statut jednostki;
8. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu;
9. kopię aktualnej polisy OC;
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie;
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu;
2. plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów z podziałem kosztów na wydatki bieżące i majątkowe;
3. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
- spełnienie wymogów formalnych;
- zagwarantowanie obsługi administracyjnej programu, a w szczególności:
* prowadzenie bazy danych oraz stworzenie nowej bazy internetowej,
* opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci;
- zapewnienie pełnego zakresu diagnostyki nowotworów dziecięcych na terenie jednostki (w przypadku MRI dostępność);
- Punktacja następujących zadań:
1. posiadanie doświadczenia w realizacji i monitorowaniu programów polityki zdrowotnej;
2. rozpoznawanie co najmniej 50 nowotworów u dzieci rocznie;
3. zatrudnienie co najmniej 5 lekarzy specjalistów radiologii z co najmniej 5-letnim stażem pracy w ośrodku diagnostyki pediatrycznej, wykonujących i oceniających co najmniej 10.000 badań USG, 2.000 badań CT rocznie;
4. zapewnienie zespołu wielodyscyplinarnego dostępnego 24 godz. na dobę, w tym: onkologów/hematologów dziecięcych, anestezjologów dziecięcych, chirurgów dziecięcych;
5. zapewnienie stałej współpracy z klinicystami - ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych;
6. prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej w zakresie medycyny;
7. koszt realizacji zadania.

Uwaga!
1. przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów;
2. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą;
3. ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
4. ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu;
5. o zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
6. możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy;
7. do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert.
Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs na koordynatora – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych, oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 w formie elektronicznej (płyta CD). Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs na koordynatora – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na koordynatora – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Matki i Dziecka,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-12
Data publikacji:
       2012-06-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-20Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2012-07-20Marlena Woźniak dodano: informacja o unieważnieniu
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3762 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.