nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 201205-07-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.

Warszawa, 12.06.2012Pliki do pobrania
konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4, 5 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012.

Celem ogólnym programu pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” jest poprawa wykrywalności nowotworów u dzieci we wczesnych stadiach klinicznych.

Cele szczegółowe programu:
1. wczesna identyfikacja objawów mogących wskazywać na występowanie nowotworów u dzieci;
2. szybka diagnostyka obrazowa dzieci, u których stwierdza się objawy wskazujące na możliwość procesu nowotworowego;
3. rozpoznanie nowotworów we wczesnych stadiach klinicznych;
4. zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia;
5. zredukowanie kosztów leczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na rok 2012 w zakresie:
1. organizacja przyjmowania pacjentów do badań diagnostycznych – współpraca z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie ustalania terminu badań diagnostycznych oraz dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego;
2. wykonywanie badań obrazowych;
3. utworzenie dokumentacji medycznej oraz oznaczenie dokumentacji dla świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programu symbolem WDN;
4. ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich dzieci poddanych badaniom obrazowym;
5. kierowanie pacjentów do ośrodków terapeutycznych onkologii dziecięcej zgodnie z wynikami badań i ustalanie terminu zgłoszenia pacjenta do tychże ośrodków;
6. przygotowywanie sprawozdań z realizacji badań i wprowadzanie w sposób ciągły danych do ogólnopolskiej bazy danych programu.

Wymagania stawiane oferentom:
Świadczeniodawca udzielający diagnostycznych świadczeń zdrowotnych w ramach programu powinien spełniać następujące warunki:
1. posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych w godzinach 8.00 – 18.00;
3. w godzinach dostępu do świadczeń zapewnia wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przez co najmniej 2 lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach programu posiada wykształcenie specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
4. każdy z lekarzy wykonujący badania w ramach programu posiada udokumentowane wykonanie w roku poprzedzającym przystąpienie do realizacji świadczeń 2000 badań USG i 2000 badań CT u dzieci. Spełnianie tego wymogu jest potwierdzone przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i medycyny obrazowej ;
5. świadczeniodawca udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej zapewnia możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym u dzieci;
6. świadczeniodawca powinien wykonać świadczenie zdrowotne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej konieczności wykonania badania diagnostycznego;
7. świadczeniodawcy w pełni przejmują koszty amortyzacji sprzętu;
8. współpracuje z ośrodkami onkologii dziecięcej;
9. posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny:
1) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy umożliwiający wykonywanie badań w podstawowej dwuwymiarowej opcji B-mode w skali szarości z możliwością oceny przepływów naczyniowych technikami dopplerowskimi (doppler pulsacyjny, kolor doppler i power doppler):
a) aparat USG posiada minimum 128 rzeczywistych kanałów nadawczo – odbiorczych i minimum 256 stopniową skalę szarości oraz dużą rozpiętość ogniskowania,
b) podstawowy pakiet zawiera funkcje umożliwiające wykonanie:
- pomiarów wielkości w trzech płaszczyznach, obwodu, pola powierzchni, objętości, przepływów i ich rejestracji,
- automatycznego obrysu spektrum i wyznaczenia parametrów przepływu na obrazie w czasie rzeczywistym i zatrzymanym,
- powiększenia obrazu w całości lub wybranego fragmentu w czasie rzeczywistym i zatrzymanym,
-  dokumentacji zdjęciowej na drukarce,
- archiwizacji obrazów (zatrzymanych, ruchomych w postaci nagranej tzw. pętli, zapis na dysku twardym min 80GB, nagrywarka DVD lub CD R/RW),
- podłączenia do sieci i możliwości przesyłania obrazów,
c) aparat do wykonywania badania USG jamy brzusznej u dzieci wyposażony w opcję „cine-loop”, czyli rejestrację i możliwość powrotu do kilku lub kilkunastu ostatnio wykonanych przekroi, oraz w tzw. oprogramowania pediatryczne (brzuch, nerki, miednica mniejsza, narządy położone powierzchownie),
d) do badania USG jamy brzusznej u dzieci w zależności od wieku wykorzystuje się elektroniczne głowice o szerokim spektrum częstotliwości (o zmiennej częstotliwości) od 3, 5 do 10 Mhz oraz o różnej wielkości (kształcie i długości czoła głowicy). Głowice liniowe posiadają możliwość rozszerzenia pola obrazu z prostokątnego na trapezoid. Na wszystkich głowicach muszą być dostępne opcje dopplerowskie (kolor, power, pulsacyjny),
e) do badań przezciemiączkowych noworodków i niemowląt - aparat posiada głowice microkonwex / sektor o częstotliwości od 5 MHz do 8 MHz oraz sonda liniowa co najmniej 10 MHz (zapis spektralny, dopler kodowany kolorem),
f) do badań USG węzłów chłonnych, jąder i tarczycy - aparat wyposażony w głowicę liniową o częstotliwości od 5 MHz do 12 MHz, z możliwością diagnostyki dopplerowskiej (zapis spektralny, dopler kodowany kolorem).
2) tomograf komputerowy:
a) aparat spiralny o skanie do 1,5s /360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej min. 12 par linii/cm dla skanu 360,
b) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego,
c) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania,
d) wyposażony w co najmniej 64 rzędy i 128 warstw.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę;
2. adres do korespondencji;
3. numer telefonu i faksu;
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu;
5. wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
7. statut jednostki;
8. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu;
9. kopię aktualnej polisy OC;
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie;
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD;
w formacie *pdf
w formacie *rtf
13. oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych oferentom;
14. potwierdzenie wystawione przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i medycyny obrazowej, iż każdy z lekarzy wykonujący badania w ramach programu posiada udokumentowane wykonanie w roku poprzedzającym przystąpienie do realizacji świadczeń 2000 badań USG i CT u dzieci;
15. kopię kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach program;
2. przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
3. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
- spełnienie wymogów formalnych;
- spełnienie wymagań stawianych oferentom.

Uwaga!
1. przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów;
2. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą;
3. ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
4. ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu;
5. o zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
6. możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy;
7. do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra do spraw Zdrowia, ogłoszenia
o przeprowadzeniu konkursu ofert.
Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs na realizatora programu - „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych, oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 w formie elektronicznej (płyta CD). Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs na realizatora programu – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na realizatora programu – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2012 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Matki i Dziecka,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-12
Data publikacji:
       2012-06-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre publikacja

Statystyka strony: 3755 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.