nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD16.07.2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania n.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”
02.08.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pt.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” w ramach zadania pn.:„Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 18.06.2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”.

Celem programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji – uwarunkowanych bazą sprzętową – w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych m.in. w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii naczyniowej.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii i angiologii interwencyjnej obejmuje wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii (sprzęt medyczny i aparatura objęta przedmiotem konkursu określona została w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii w skali ponadwojewódzkiej oraz posiadające kardiochirurgię i kardiologię interwencyjną w jednym budynku.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury/sprzętu,
10. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu/aparatury nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
12. oświadczenie oferenta o zakupie sprzętu będącego przedmiotem konkursu do końca 2012 r.,
13. oświadczenie oferenta o uruchomieniu sprzętu będącego przedmiotem konkursu do końca I kwartału 2013 r.,
14. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
15. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
16. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1. udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy uprawnionych do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiochirurgicznych w zakresie kardiochirurgii dziecięcej i inwazyjnej kardiologii dziecięcej – minimum 4 lekarzy specjalistów: 2 kardiochirurgów i 2 kardiologów dziecięcych o udokumentowanym doświadczeniu w interwencyjnej kardiologii i angiologii zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty)
2. dysponowanie infrastrukturą bloku operacyjnego umożliwiającą uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej do końca grudnia 2012 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
3. potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiochirurgii dziecięcej i kardiologii inwazyjnej w 2012 roku, dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
4. opinia konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii dziecięcej zawierającą potwierdzenie potrzeby i celowości uruchomienia hybrydowej sali operacyjnej w siedzibie oferenta.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. liczba badań diagnostycznych angiokardiograficznych u dzieci w latach 2010 – 2011,
2. liczba hospitalizacji w oddziale/klinice kardiochirurgii dziecięcej, kardiologii i angiologii interwencyjnej u dzieci w latach 2010-2011,
3. liczba zabiegów kardiochirurgii dziecięcej, kardiologii i angiologii interwencyjnej wykonanych u dzieci do lat 18,
4. liczba zabiegów kardiochirurgii dziecięcej w krążeniu wewnątrzustrojowym oraz u noworodków w krążeniu wewnątrzustrojowym,
5. liczba lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych angiokardiograficznych u dzieci,
6. liczba lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do samodzielnego wykonywania interwencji kardiologicznych (AKG) u dzieci,
7. dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej, w zakresie potrzeby utworzenia sali hybrydowej w województwie,
8. wysokość udziału własnego w wyposażeniu hybrydowej sali zabiegowej.
9. w pierwszej kolejności będą uwzględniane oferty oferentów, którzy nie były realizatorem zadania w latach 2009-2011.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia dziecięca, kardiologia i angiologia interwencyjna u dzieci - Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia dziecięca, kardiologia i angiologia interwencyjna u dzieci – Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”
3. Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2012 – Kardiologia i angiologia interwencyjna - Kardiochirurgia dziecięca, kardiologia i angiologia interwencyjna u dzieci – Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2012 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-15
Data publikacji:
       2012-06-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-08-02
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: ogloszenie o wynikach konkursu
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano listę oferentów spełniających wymagania
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4748 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.