nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD11-07-2012r. Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pt.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”
02-08-2012r. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pt.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” zakresie zadania pn.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 18.06.2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”.

Celem realizacji zadania jest ocena aktualnej sytuacji w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia w Polsce w tym analiza porównawcza obecnej sytuacji w Polsce i innych krajach UE.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki bieżące) w zakresie analizy i epidemiologii obejmuje wykonanie oceny epidemiologicznej, dotyczącej chorób układu krążenia w populacji, oraz oceny sytuacji w Polsce na tle trendów występujących w krajach UE.

Wybór podmiotu realizującego zadania przewidziany jest na okres obejmujący lata 2012-2014 w odniesieniu do zadania WOBASZ II.

Opracowany projekt powinien uwzględniać:
1. Aktualną analizę epidemiologiczną w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem m. in. czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, grup wiekowych, płci i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, danych na temat hospitalizacji, zgonów z powodu chorób układu krążenia w podziale na województwa, dostępność do świadczeń i zabiegów kardiochirurgicznych, kardiologicznych, neurologicznych w podziale na województwa.
2. Wnioski z dotychczas prowadzonych programów prewencyjnych w Polsce,
3. Aktualne wytyczne w zakresie prewencji opracowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, Komisję Europejską, WHO oraz najnowsze dane naukowe,
4. Opracowanie powinno posiadać formę raportu, obejmującego wnioski z przedstawionych informacji.

Każda informacja umieszczona w raporcie powinna uwzględniać następujące kwestie:
- czas przeprowadzenia badania,
- ogólny opis badanej populacji,
- opis próby badawczej,
- ocenę reprezentatywności dla populacji ogólnopolskiej,
- dane jednostki wykonującej badanie lub będącej właścicielem danych,
- publikacje związane z danym badaniem,
- dane adresowe autorów badania.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełniony załącznik nr 1,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. kopia polisy OC,
8. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
9. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
11. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
12. oświadczenie oferenta o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.

Wymagania merytoryczne:
1. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności dane o:
- wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w prowadzeniu i realizacji badań epidemiologicznych obejmujące problemy zdrowotne społeczeństwa w tym szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego,
2. oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych do realizacji w ramach zadania,
3. odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w latach 2012 - 2014.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu programu „POLKARD” na 2012 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo-finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2012, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) z informacją merytoryczną zawartą w zał. nr 2, tabela nr 1.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólnopolski zasięg programu,
2. Harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania,
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania,
4. Doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii chorób układu krążenia
5. Współpraca z innymi ośrodkami w realizacji zadania.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2010 – 2012 – Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2010 – 2012 - Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2010-2012 – Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2012 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-15
Data publikacji:
       2012-06-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-08-02
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursu
2012-07-11Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4507 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.