nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD24.07.2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
03.09.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 25 czerwca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.

Celem programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji – uwarunkowanych bazą sprzętową – w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych m.in. w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii naczyniowej.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie neurologii obejmuje zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów udarowych, którego wykaz znajduje się w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymagania stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów mózgu i posiadają bieżący całodobowy dostęp do pracowni tomografii komputerowej.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
10. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa, niż 10.000,00 PLN,
12. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
15. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Wymagania merytoryczne:
1. udokumentowanie (wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych) posiadania w strukturze oferenta Oddziału Neurologii (co najmniej 20 łóżkowego) i Oddziału Udarowego (co najmniej 16 łóżkowego),
2. udokumentowanie zatrudnienia w strukturze oferenta kadry specjalistów, co najmniej 4 specjalistów w dziedzinie neurologii łącznie w Oddziale Udarowym i Oddziale Neurologii (prawidłowym sposobem udokumentowania ww. wymogu są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
3. udokumentowanie posiadania w siedzibie oferenta tomografu komputerowego dostępnego przez całą dobę,
4. udokumentowanie posiadania w siedzibie oferenta laboratorium biochemicznego i hematologicznego czynnego całą dobę,
5. udokumentowanie przyjmowania chorych z podejrzeniem udaru mózgu w systemie całodobowym w siedzibie oferenta,
6. opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii o spełnianiu warunków od pkt.1 do pkt. 5 oraz zawierające informację o wielkość populacji objętej opieką udarową przez oferenta w 2011 r. i liczbie mieszkańców województwa przypadających na 1 łóżko w Oddziale Udarowym oferenta w 2011 r.,
7. potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń leczenia udaru mózgu poprzez procedury JGP A48 i A51 w zakresie neurologii w 2011 roku, dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
8. potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń leczenia udaru mózgu poprzez procedury JGP A48 i A51 w zakresie neurologii w 2012 roku, dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. wielkość populacji objętej opieką udarową przez oferenta w 2011 r., w opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii,
2. liczba chorych z udarem mózgu leczonych w oddziale udarowym przez oferenta w 2011 r. ,
3. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury,
4. możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych przez specjalistę w zakresie psychologii klinicznej lub neuropsychologii,
5. możliwość prowadzenia rehabilitacji mowy przez specjalistę w zakresie logopedii,
6. liczba chorych leczonych trombolitycznie w 2011 roku,
7. w pierwszej kolejności będą merytorycznie uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorami zadania w roku 2010 i 2011.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych. Dane merytoryczne oferty”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2012 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!

1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-25
Data publikacji:
       2012-06-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-09-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursu
2012-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów
2012-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5778 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.