nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.Warszawa, 05 lipca 2012 r.Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok
2012 r.

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatorów (ośrodków diagnostycznych wykonujących badanie) programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”.

Kompletne oferty złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Niekompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty:
Przedstawiona informacja od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki, zawierała potwierdzenie realizacji badań USG i tomografii komputerowej (CT) u dzieci w odniesieniu do jednostki organizacyjnej w obrębie Szpitala a nie w odniesieniu do poszczególnych lekarzy, do których to odnoszą się zawarte w ogłoszeniu wymagania.
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, 50-369 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty:
Przedstawiona informacja od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki zawierała informację o wykonanych badaniach USG i tomografii komputerowej (TK) rozdzielnie, tj. poszczególni lekarze wg. niej nie spełniają stawianych wymagań w odniesieniu do obu rodzajów badań. Wykonali w roku ubiegłym albo 2 tys. badań USG albo 2 tys. badań TK.
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty:
Przedstawiona informacja od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki, dotyczy samego faktu wykonywania badań USG i tomografii komputerowej u dzieci na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, nie odnosi się zaś w ogóle do ilości przeprowadzanych badań przypadających na lekarzy mających uczestniczyć w programie.

Odrzucona została oferta 1 niżej wymienionego Oferenta:
- Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Oferta został odrzucona z następującego powodu:
W kopercie nadesłanej przez Oferenta brakowało wymaganej oddzielnej koperty z danymi na temat części merytorycznej. W związku z czym oferta nie została w sposób prawidłowy dostarczona i nie może być poddana ocenie.


Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 20009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 10 marca 2009 r. poz. 9.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Brakujące dokumenty należy składać w formie listownej na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Matki i Dziecka
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu na realizatora programu - „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-05
Data publikacji:
       2012-07-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2963 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.