nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Pliki do pobrania
Minister Zdrowia ogłasza w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” konkurs ofert na wybór realizatora zadania: Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 16 lipca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” konkurs ofert na wybór realizatora zadania: Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu jednym z celów jest zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku oraz zwiększenie pobrań narządów od zmarłych dawców w celu przeszczepienia w szczególności w tych regionach kraju, w których wskaźniki te są najniższe.
W związku z realizacją w ramach Programu zadań promocyjno-edukacyjnych oraz bardzo nierównomiernym wzrostem liczby pobrań narządów od dawców zmarłych w poszczególnych regionach kraju koniecznym stało się dokonanie badania postaw i wiedzy personelu medycznego w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu oraz pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów. Wyniki badań pozwolą na opracowanie odpowiedniej strategii edukacyjno-promocyjnej w środowisku medycznym i społeczeństwie.

Przedmiot konkursu:
1. Wybór realizatora Programu w 2012 roku w zakresie badania wiedzy i postaw personelu medycznego (lekarzy), w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu oraz pobierania narządów od osób zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów w wybranych regionach kraju

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe. ,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
7. Wypełnione załączniki nr 1, 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca opis zakresu projektowanego zadania w ramach programu polegającego na przeprowadzeniu badania wiedzy i postaw personelu medycznego (lekarzy), w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu oraz pobierania narządów od osób zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów w wybranych regionach kraju
2. Przedstawienie efektów dotyczących realizacji zadania w postaci opracowanie raportu z realizacji zadania programu.
3. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności: ,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
- harmonogram realizacji programu,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
1) opracowanie ankiety w celu badania wiedzy i postaw obejmującego tematykę:
a) postępowanie w przypadku gdy u pacjenta leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii występują kliniczne podstawy do stwierdzenia podejrzenia śmierci mózgu u pacjenta,
b) uzyskanie informacji o sytuacjach w których dokonywana jest procedura rozpoznania śmierci mózgu,
c) rozpoznanie kluczowych trudności związanych z identyfikowaniem możliwości pobrania narządów - z podaniem przyczyn,
d) rozpoznanie czynników w środowisku medycznym powodujących powolne zwiększanie się liczby pobrań od dawców zmarłych;
2) kalkulacja kosztów przeprowadzenia badania społecznego;
3) kalkulacja kosztów obsługi organizacyjno - informatycznej zadania;
4) opracowanie raportu z realizacji programu.
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanie ekspertów w zakresie transplantologii z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
4. Informacja o kadrze współpracującej i uprawnionej do prowadzenia badań społecznych i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty).
5. Udokumentowane doświadczenie w realizacji programów badawczych w społeczeństwie związanych z dawstwem komórek, tkanek lub narządów.
6. Zaakceptowana treść materiałów przez konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej i Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena spełnienie wymagań określonych w Programie - od 1 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 40 punktów.
3. Ocena informacji o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkości struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanych współpracujących ekspertów w zakresie transplantologii – od 1 do 5 punktów.
4. Ocena kadry współpracującej i uprawnionej do prowadzenia badań społecznych i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty) – od 1 do 10 punktów.
5. Ocena treści materiałów (projekt ankiety) dotyczących tematyki badania społecznego– od 1 do 10 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-16
Data publikacji:
       2012-07-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2441 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.