nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”10.09.2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
04.10.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 31 lipca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa - Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia - zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2, pkt 3 ppkt 2. - wdrażanie technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.
Zadanie polega na przeszkoleniu chirurgów z polskich ośrodków przeszczepiających nerki od dawców żywych, w pobieraniu nerek od dawców żywych z udziałem ekspertów zagranicznych, którzy posiadają duże doświadczenie w tym zakresie. Zastosowanie technik małoinwazyjnych eliminuje długotrwałe leczenie dawcy po pobraniu nerki w celu przeszczepienia oraz zmniejsza ilość ewentualnych powikłań.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu w 2012 roku w zakresie wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 w wersji papierowej oraz nr 1 i 2 w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu (cel szkolenia, tematyka wykładów i ćwiczeń oraz ich ilość, czas trwania, sposób oraz tryb prowadzenia zajęć z uwzględnieniem odpowiednich proporcji zajęć teoretycznych do zajęć praktycznych – zajęcia praktyczne minimum 65%).
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań (szkoleń z technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców ),
- harmonogram realizacji programu,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach zadania programu (z uwzględnieniem odpowiednich proporcji zajęć teoretycznych do zajęć praktycznych – zajęcia praktyczne minimum 65%) w tym szczegółową kalkulację przeszkolenia jednej osoby,
- kalkulację kosztów za godzinę wykładu lub ćwiczenia (45 minut) w zależności od posiadanego stopnia naukowego lub wykształcenia,
- kalkulacja kosztów warsztatów laparoskopowych (kolumny laparoskopowe, lekarze chirurdzy i anestezjolodzy, instrumentariuszki, technicy niezbędne materiały medyczne itp.),
- kalkulacja kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia dla osób szkolących i szkolonych, wynajmu sal operacyjnych i wykładowych itp.,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu.
4. Informacja o kadrze uprawnionej do szkolenia związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej.
5. Udokumentowane doświadczenie w szkoleniu z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów od żywych dawców.
6. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanego programu.
7. Informacja zawierająca kryteria doboru uczestników szkolenia.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Spełnienie wymagań określonych w Programie zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
2. Koszt realizacji Programu z przedstawieniem szczegółowych kosztów określających w szczególności:
- kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu (z uwzględnieniem odpowiednich proporcji zajęć teoretycznych do zajęć praktycznych – zajęcia praktyczne minimum 65%) w tym szczegółową kalkulację przeszkolenia jednej osoby;
- kalkulację kosztów za godzinę wykładu lub ćwiczenia (45 minut) w zależności od posiadanego stopnia naukowego lub wykształcenia;
- kalkulacja kosztów warsztatów laparoskopowych (kolumny laparoskopowe, lekarze chirurdzy, instrumentariuszki, technicy niezbędne materiały medyczne itp.),
- kalkulacja kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia dla osób szkolących i szkolonych, wynajmu sal operacyjnych i wykładowych itp. – od 1 do 5 punktów za każdą pozycję.
3. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 5 punktów.
4. Ocena doświadczenia w szkoleniu, z zakresu pobierania i przechowywania narządów od żywych dawców – od 1 do 10 punktów.
5. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 1 do 5 punktów.
6. Ocena kadry umożliwiającej szkolenie z zakresu pobierania nerek od żywych dawców, związana z wykonywaniem zadań dotyczących pobierania nerek od żywych dawców – od 1 do 5 punktów.
7. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli w zakresie szkolenia związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem nerek od żywych dawców – od 1 do 5 punktów.
8. Ocena kryteriów doboru uczestników szkolenia – od 1 do 5 punktów Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-31
Data publikacji:
       2012-07-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-10-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-04Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursu
2012-09-10Marlena Woźniak dodano: lista oferentów
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4028 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.