nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”3.10.2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"
30.10.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów na podstawie posiadanej bazy danych „kalkulator”Pliki do pobrania
Ogłoszenie dotyczącego konkursu ofert na wybór realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 10 sierpnia 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel jakim jest rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania narządów. Budowa elektronicznego systemu (kalkulatora) mającego na celu ocenę i perspektywiczne wykorzystanie wyników przeszczepienia (w zależności od cech charakterystyki dawcy i biorcy), wykorzystującego zgromadzone dane w Ustawowych Rejestrach Transplantacyjnych Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
Analiza danych umożliwi ocenę prawidłowości doboru narządu dla biorcy, efekty przeszczepienia (okres działania przeszczepionego narządu) w zależności od czasu zimnego niedokrwienia narządu pobranego od dawcy zmarłego, stosowanych leków immunosupresyjnych, sposobu wykonania zabiegu przeszczepienia, schorzeń współistniejących u biorcy itp. Otrzymane wyniki ww. analizy pozwolą na szacowanie powodzenia przeszczepienia i przeżycia przeszczepu w zależności od skojarzonej charakterystyki dawcy i biorcy, co może wydłużyć okres prawidłowego działania przeszczepionego narządu.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku w zakresie przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator w tym:
1. Aktualizacja, rozbudowa i uzupełnienie danych z lat 1998-2011 w istniejącej w Poltransplancie (program Microsoft Access) bazie w zakresie:
1) - rejestru zmarłych dawców nerek, serca i wątroby (budowa charakterystyki zmarłych dawców);
2) - rejestru biorców nerek, serca i wątroby (budowa charakterystyki biorców);
3) - wyników przeszczepienia; rzeczywiste wczesne (12-miesięczne) i odległe (60-miesięczne) przeżycie biorców oraz przeżycie przeszczepów.
2. Utworzenie profilu przeszczepień udanych i nieudanych w oparciu o charakterystykę dawców i biorców oraz wyniki przeszczepienia mierzone rzeczywistym przeżyciem przeszczepu i biorcy w tym:
1) - wieloczynnikowa analiza profilu przeszczepienia uwzględniającego charakterystykę dawcy i biorcy;
2) wynik przeszczepienia ze wskazaniem czynników ryzyka istotnie wpływających na wynik przeszczepienia.
3. Utworzenie narzędzia (elektronicznego kalkulatora) umożliwiającego szacowanie (przewidywanie) wyników przed przeszczepieniem w oparciu o charakterystykę dawcy i biorcy a w szczególności:
1) - utworzenie modułu umożliwiającego na bieżąco i na nowo kalkulowanie wpływu cech dawcy i biorcy na wynik przeszczepienia wraz z nowymi informacjami napływającymi do bazy;
2) - utworzenie i implementacja modułu kalkulacyjno-statystycznego umożliwiającego użytkownikowi na bieżąco szacowanie (przewidywanie) wyników przeszczepienia po wpisaniu wartości dostępnych czynników z zakresu charakterystyki dawcy i biorcy, wraz ze wskazaniem, czy powstały w ten sposób profil (jeszcze niedokonanego przeszczepienia) skutkuje istotną statystycznie różnicą w zakresie wyniku przeszczepienia;
3) - rozbudowa kalkulatora o moduł umożliwiający wybór biorcy (alokację) wg kryterium wyników przeszczepienia.
4. Umocowanie powstałej bazy dotyczącej profilu przeszczepień i kalkulatora wyników przeszczepienia w biurze koordynacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego Do Spraw Transplantacji Poltransplant z możliwością stałego (24 godz. na dobę) do niej dostępu i pozyskiwania wyników kalkulacji przez użytkowników systemu (w tym instalacja nabytego oprogramowania).

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający harmonogram realizacji Programu w tym kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach zadania Programu zawierającą w szczególności koszty:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
1) aktualizację, rozbudowę i uzupełnienie danych z lat 1998-2011 w istniejącej w Poltransplancie (program Microsoft Access) bazie w zakresie:
a) - rejestru zmarłych dawców nerek, serca i wątroby (budowa charakterystyki zmarłych dawców),
b) - rejestru biorców nerek, serca i wątroby (budowa charakterystyki biorców)
c) - wyników przeszczepienia; rzeczywiste wczesne (12-miesięczne) i odległe (60-miesięczne) przeżycie biorców oraz przeżycie przeszczepów.
2) utworzenia profilu przeszczepień udanych i nieudanych w oparciu o charakterystykę dawców i biorców oraz wyniki przeszczepienia mierzone rzeczywistym przeżyciem przeszczepu i biorcy w tym:
a) - wieloczynnikowa analiza profilu przeszczepienia uwzględniającego charakterystykę dawcy i biorcy,
b) wynik przeszczepienia ze wskazaniem czynników ryzyka istotnie wpływających na wynik przeszczepienia.
3) utworzenia narzędzia (elektronicznego kalkulatora) umożliwiającego szacowanie (przewidywanie) wyników przed przeszczepieniem w oparciu o charakterystykę dawcy i biorcy a w szczególności:
a) - utworzenie modułu umożliwiającego na bieżąco i na nowo kalkulowanie wpływu cech dawcy i biorcy na wynik przeszczepienia wraz z nowymi informacjami napływającymi do bazy,
b) - utworzenie i implementacja modułu kalkulacyjno-statystycznego umożliwiającego użytkownikowi na bieżąco szacowanie (przewidywanie) wyników przeszczepienia po wpisaniu wartości dostępnych czynników z zakresu charakterystyki dawcy i biorcy, wraz ze wskazaniem, czy powstały w ten sposób profil (jeszcze niedokonanego przeszczepienia) skutkuje istotną statystycznie różnicą w zakresie wyniku przeszczepienia,
c) - rozbudowę kalkulatora o moduł umożliwiający wybór biorcy (alokację) wg kryterium wyników przeszczepienia.
4) umocowanie powstałej bazy dotyczącej profilu przeszczepień i kalkulatora wyników przeszczepienia w biurze koordynacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant z możliwością stałego (24 godz. na dobę) do niej dostępu i pozyskiwania wyników kalkulacji przez użytkowników systemu (w tym instalacja nabytego oprogramowania).
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności o wielkości i strukturze zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu. Potwierdzenie doświadczenia powinno zawierać krótki opis realizowanych projektów wraz z załączonymi protokołami odbioru lub referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu – od 1 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 4 do 32 punktów (każde podzadanie od 1 do 8 punktów).
3. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 1 do 5 punktów.
4. Ocena możliwości utworzenia systemu informatycznego (kalkulatora) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) – od 1 do 10 punktów.
Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
 Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
 Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
 Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania w roku 2012 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator”.
Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-10
Data publikacji:
       2012-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-10-30
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-30Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku
2012-08-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4825 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.