nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”23.11.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” w zakresie zadań na 2012 r. oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.

12.11.2012 Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 17 października 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012.

Cele i podstawowe elementy programu:
Celem programu jest poprawa stanu odżywienia, sposobu żywienia, aktywności fizycznej oraz poziomu wiedzy społeczeństwa o żywieniu i zdrowym stylu życia, które
są podstawowymi determinantami zdrowia człowieka. Decydują one także o skutkach ekonomicznych leczenia otyłości i jej powikłań, chorób żywieniowozależnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, osteoporoza, nowotwory), jak i o rozwoju demograficznym i cywilizacyjnym.

Cele ogólne:
1. Poprawa sytuacji zdrowotnej społeczeństwa poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych.
2. Poprawa żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:
1. Powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa, ze szczególnym osób wykonujących prace predysponujące do występowania nadwagi i otyłości (siedzący tryb życia) oraz w starszym wieku.
2. Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych.
3. Zmniejszenie wydatków w ochronie zdrowia na leczenie i rehabilitację chorych i osób zdrowych z powikłaniami związanymi z otyłością, nieprawidłowym żywieniem i niską aktywnością fizyczną.
4. Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następujących zadań w ramach realizacji Modułu I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w 2012 roku:
I. Zadanie pn.: „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów”.
1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, rodziców i opiekunów:
a) organizacja konkursu w min. 10 szkołach podstawowych na terenie całego kraju (na terenie minimum 3 różnych województw), na temat zasad prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej, adresowanego do dzieci w wieku od 6 do 13 lat, rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych,
b) przygotowanie na nośnikach elektronicznych (płyty CD) 5000 szt. materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat zasad prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej, które będą przekazywane do szkół uczestniczących w programie w celu rozpowszechniania wśród rodziców i opiekunów,
c) przeprowadzenie ankiety wśród pracowników oświatowych pracujących w szkołach podstawowych biorących udział w programie,
2. Działania informacyjno-edukacyjne:
a) stworzenie i prowadzenie profilu na temat organizowanego konkursu, na internetowych portalach społecznościowych (prowadzenie korespondencji, informowanie do realizowanych zadaniach oraz odpowiedź na zamieszczane pytania dotyczące prowadzonych działań).
II. Zadanie pn.: „Upowszechnianie wiedzy na temat obniżenia zawartości soli, cukru i tłuszczu w produktach spożywczych wśród przedstawicieli przemysłu spożywczego”.
1. Organizacja warsztatów dla przedstawicieli producentów artykułów spożywczych, w tym:
a) opracowanie programu szkoleń,
b) opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych dla uczestników warsztatów, w ilości 150 szt.
c) przeprowadzenie min. 4 warsztatów dla min. 120 osób,
d) opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczestników, dotyczącej kwestii związanych z obniżaniem zawartości cukru i tłuszczu (z uwzględnieniem kwasów tłuszczowych nasyconych i izomerów trans) w produktach spożywczych,
e) opracowanie wyników ankiety w formie raportu.
2. Nowelizacja norm żywieniowych dla populacji polskiej, w tym:
a) opracowanie znowelizowanych norm żywieniowych na energię, białko, węglowodany i błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, wodę i elektrolity, z uwzględnieniem zaleceń żywieniowych i zaleceń w zakresie aktywności fizycznej, zasad oceny spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym w odniesieniu do norm oraz roli suplementów diety w realizacji norm żywienia,
b) przygotowanie i dystrybucja na nośnikach elektronicznych (płyty CD) 10 000 szt. opracowania zawierającego znowelizowane normy żywieniowe do min. 2 000 odbiorców,
3. Nowelizacja danych o wartości odżywczej produktów spożywczych, w tym:
a) wykonanie oznaczeń zawartości wybranych składników w wytypowanych gatunkach mięsa wieprzowego celem aktualizacji tabel składu i wartości odżywczej żywności,
b) wykonanie obliczeń wartości odżywczej wędlin wieprzowych i potraw z mięsa wieprzowego na podstawie składu recepturowego celem aktualizacji tabel składu i wartości odżywczej żywności,
c) opracowanie programu komputerowego służącego do obliczania wartości odżywczej produktów złożonych i potraw na podstawie składu recepturowego,
d) przygotowanie aktualizacji bazy danych zawartości selenu w żywności,
e) przygotowanie i dystrybucja na nośnikach elektronicznych (płyty CD) 10 000 szt. programu komputerowego służącego do obliczania wartości odżywczej produktów złożonych i potraw na podstawie składu recepturowego, do min. 2000 odbiorców.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełniony załącznik nr 1,
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
6. statut jednostki,
7. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
9. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, w formie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 2, zawierający w szczególności:
a) liczbę możliwych do wykonania zadań,
b) harmonogram realizacji zadań, z wyszczególnieniem planu dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych (w formie płyt CD),
c) kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na poszczególne działania,
3. informacja o prowadzonej działalności:
1. wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informacja na temat doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) informacja dotycząca dysponowaniem infrastrukturą i personelem umożliwiającymi właściwą realizację zadań, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Kryteria oceny ofert:
1. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
2. doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych (edukacyjnych) w zakresie promocji zdrowia,
3. dysponowanie zapleczem merytorycznym i technicznym niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjno-księgową,
4. koszt realizacji programu,
5. zapewnienie realizacji zadań o charakterze wieloośrodkowym.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, w tym prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 oraz dodatkowo wersje elektroniczne wszystkich załączonych do oferty dokumentów, nagrane na Płytę CD,
i powinna być opisana w następujący sposób:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012 - Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”,
Druga koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012 - Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia
i aktywności fizycznej na lata 2012-2014 na rok 2012.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2012 r., na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-19
Data publikacji:
       2012-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-11-23
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-23Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach
2012-11-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych
2012-10-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5997 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.