nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016”
w zakresie zadań na 2012 r.Warszawa, dn. 22.11.2012 r.


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012 r.


Zgodnie z § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 9), Ministerstwo Zdrowia informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, jako realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie następujących, zgodnych z ogłoszeniem konkursowym, zadań na 2012 r.:
1. Edukacja społeczeństwa na temat optymalnego zaopatrzenia w jod oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z niedoboru jodu, zwłaszcza wśród kobiet w ciąży, karmiących, kobiet w wieku rozrodczym i dzieci w wieku szkolnym:
- opracowanie merytoryczne materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki jodowej do umieszczenia na stronie internetowej,
- opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (w formie ulotek, plakatów, broszur, innych) skierowanych do kobiet ciężarnych, karmiących i w wieku rozrodczym oraz dzieci w wieku szkolnym (przewidziany druk i dystrybucja do szkół rodzenia, na oddziały ginekologiczno-położnicze oraz do poradni położniczo - ginekologicznych w kolejnych latach realizacji przedmiotowego programu).
2 Edukacja oraz propagowanie wiedzy w szczególności wśród ginekologów-położników, endokrynologów w zakresie m.in. znaczenia jodu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, skutków niedoboru jodu, aktualnego stanu niedoboru jodu w Polsce, działań profilaktycznych zmierzających do eliminacji niedoboru jodu, chorób tarczycy w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z niedoborem jodu, profilaktyki jodowej w ciąży:
- przeprowadzenia 8 szkoleń lekarzy ginekologów-położników (minimum 50 osób w jednym szkoleniu; nie mniej niż 4 godziny) na temat profilaktyki jodowej, organizowanych w dużych miastach (minimum 4 różne miasta) z główną tematyką szkoleń: „Niedobór jodu i jego konsekwencje. Aktualna sytuacja w Polsce”, „Profilaktyka jodowa”

wyłoniono:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków,
przyznając środki finansowe na realizację przedmiotowego programu w roku 2012 w wysokości 46 800 zł, w tym na zadanie 1 – 19 600 zł, a na zadanie 2 – 27 200 zł.
W ramach przyznanych środków finansowych nie uwzględniono kosztów obsługi księgowo-prawnej w wysokości 4 200 zł.
W zakresie zadania nr 2 przewiduje się przeszkolenie wyłącznie lekarzy ginekologów-położników.
Oferenci mogą wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-23
Data publikacji:
       2012-11-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4398 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.