nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.6.03.2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania na lata 2013-2014
19-04-2013 Wybór realizatorów w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 12 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” zawartymi w rozdziale III „Cele Programu”, pkt 3.1 „Cele podstawowe”, ppkt 1 i 5 podstawowymi celami Programu są:
1) zwiększenie w okresie realizacji Programu dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
2) poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórek i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu na lata 2013-2014 w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt w tym diagnostyczny:
1. Ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku według podstawowych wymagań opracowanych przez Krajową Radę Transplantacyjną (zał. 4) oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.,
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
2. Banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej według podstawowych wymagań opracowanych przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (zał. 5).,
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe. ,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przystąpieniu do wspólnego przetargu w przypadku zakupów co najmniej trzech egzemplarzy wysokospecjalistycznego sprzętu tego samego rodzaju (zał. nr 3).,
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz planowanego do wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt z określeniem obecnego stanu posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu o zbliżonych parametrach do wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w ofercie konkursowej (w formie tabelarycznej zawierającej w szczególności informacje dotyczące daty zakupu, stopnia jego zużycia lub daty ostatniego remontu).
2. Oferta realizacji Programu, powinna zawierać informację o kolejności zakupu planowanego do wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt (zakup w pierwszej kolejności – sprzęt niezbędny lub w dalszej kolejności – sprzęt, który podmiot posiada, ale ze względu na jego dekapitalizację wymaga wymiany).
3. Plan rzeczowo – finansowy Programu, określony w załączniku nr 2 i 2a zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do planowanego wyposażenia lub doposażenia wysokospecjalistycznego sprzętu,
- wartość jednostkowa zakupionego wysokospecjalistycznego sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł.,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf,
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
4. Opracowanie informacji uwzględniającej w jaki sposób, zakupiony każdy rodzaj sprzętu wpłynie na zwiększenie liczby wykonywanych procedur udzielanych przez Oferenta lub znacznie poprawi jakość ich wykonywania i polepszy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
5. Opinia ze szczegółowym uzasadnieniem celowości zakupu poszczególnych rodzajów sprzętu dla:
1) ośrodków transplantacyjnych - konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej, a w przypadku gdy konsultant wojewódzki jest pracownikiem Oferenta to należy dołączyć opinię konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej;
2) ośrodków pobierających narządy – dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
3) banków tkanek i komórek - dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek ;
4) medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej - krajowego konsultanta w dziedzinie immunologii klinicznej.
6. Informacja na temat prowadzonej przez jednostkę działalności, w tym wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniająca realizację zadania będącego przedmiotem Programu ze wskazaniem posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu o podobnych parametrach do planowego wyposażenia lub doposażenia lub jego braku wraz z określeniem sposobu jego wykorzystania w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego stosowanych do przeszczepiania u ludzi komórek, tkanek i narządów.
7. Posiadanie pozwolenia Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 25 i 26 (bank tkanek i komórek), art. 36 (ośrodek przeszczepiający komórki, tkanki lub narządy) lub art. 37 (medyczne laboratorium diagnostyczne testujące komórki, tkanki lub narządy) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.), w tym również certyfikatów krajowych i zagranicznych.
8. Udokumentowane, przygotowanie personelu do wykonywania procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej.
9. Zapewnienie specjalistycznej kadry przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z przeprowadzaniem procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
10. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywania zadania lub zadań na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej (wskazać podmiot kontrolujący).
11. Udokumentowane posiadanie systemu zapewnienia jakości, Oferent który posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności składa oświadczenie o:
a. stosowaniu obowiązujących standardowych procedur operacyjnych,
b. zapewnieniu o stosowaniu obowiązujących systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur,
c. określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
d. zapewnienie kadry specjalistycznej przeprowadzającej walidację sprzętu wysokospecjalistycznego do zadania lub zadań wykonywanych na tym sprzęcie.
12. Udokumentowana informacja na temat aktywności transplantacyjnej ośrodka przeszczepiającego w ostatnich trzech latach (w tym liczba osób identyfikowanych w regionalnym ośrodku kwalifikacyjnym, zakwalifikowanych do przeszczepienia narządu, przeszczepionych narządów i pobranych narządów przekazanych innym ośrodkom przeszczepiającym.
13. Udokumentowana informacja na temat aktywności transplantacyjnej banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych w ostatnich trzech latach w tym stosunek przygotowanych przeszczepów tkankowych lub komórkowych do przekazanych ośrodkom przeszczepiającym do przeszczepienia.
14. Udokumentowana informacja na temat aktywności ośrodka pobierającego narządy od dawców zmarłych w ostatnich trzech latach (w tym liczbę zgłoszeń potencjalnych dawców i dawców rzeczywistych, liczbę pobranych narządów, liczbę przeszczepionych narządów w stosunku do pobranych oraz oddziały lub kliniki zgłaszające potencjalnych dawców).

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań merytorycznych określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Określenie obecnego stanu posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu o zbliżonych parametrach do wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w ofercie konkursowej – od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a - od 0 do 5 punktów.
3. Ocena dysponowania specjalistyczną kadrą, przygotowaną do wykonania zadania lub zadań związanych z przeprowadzaniem procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywania zadania lub zadań na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej (wskazać podmiot kontrolujący). – od 0 do 5 punktów.
5. Ocena możliwości zrealizowania wykonywania zadania lub zadań na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – od 0 do 5 punktów.
6. Ocena na podstawie informacji Oferenta, dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (dotyczy banków tkanek i komórek), konsultantów w dziedzinie transplantologii klinicznej (dotyczy ośrodków przeszczepiających), dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (dotyczy ośrodków pobierających narządy od dawcy zmarłego w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu) i krajowego konsultanta w dziedzinie immunologii klinicznej (dotyczy medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej), wpływu zakupionego każdego rodzaju sprzętu na zwiększenie liczby wykonywanych procedur udzielanych przez Oferenta lub znacznej poprawy jakości ich wykonywania oraz polepszenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów lub wzrostu liczby pobieranych narządów do przeszczepienia – od 0 do 40 punktów.
7. Ocena na podstawie udokumentowanej informacji w zakresie aktywności transplantacyjnej ośrodka przeszczepiającego lub banku tkanek i komórek lub medycznego laboratorium diagnostycznego lub ośrodka zgłaszającego możliwość pobrań od dawcy zmarłego w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu – od 0 do 20 punktów.
8. Ocena systemu zapewnienia jakości na podstawie oświadczeń składanych przez Oferenta – od 0 do 5 punktów.
9. Ocena doświadczenia w zakresie wykonywania procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – od 0 do 5 punktów.
10. Ocena wielkości i struktury zasobów Oferenta zapewniających realizacje zadania będącego przedmiotem Programu – 0 do 5 punktów. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów na lata 2013-2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej lub ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 będzie potwierdzona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 20 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-12
Data publikacji:
       2013-02-12
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-19
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-19Marlena Woźniak dodano: wybór realizatorów
2013-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentów
2013-02-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5479 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.