nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.2013-04-30 Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-20 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 27 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu zawartymi w rozdziale VI. - Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zdrowia, pkt 3, ppkt 2 - akcje promocyjne i edukacyjne, zadanie przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach – realizowanych przez organizacje pozarządowe, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 pkt 1 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 1 Zwiększenie wskaźników identyfikacji oraz pobrań narządów od zmarłych dawców w celu przeszczepienia od zmarłych dawców, w tym w szczególności w tych regionach kraju, w których wskaźniki te są najniższe, ppkt 2 Upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych w tym przygotowanie i emisja lub wydrukowanie materiałów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w sprawie dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych w celu ich dystrybucji na terenie kraju.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych i żywych dawców poprzez:
1. Zadanie konkursu obejmuje między innymi realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promujących (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym, poruszających tematykę dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych:
1) akceptacji społecznej dla metody leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów,
2) aspektów społecznych, etycznych, prawnych, obyczajowych i środowiskowych dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych,
3) pracy osób związanych z identyfikacją potencjalnych dawców i koordynacją pobrania komórek, tkanek i narządów do ich przeszczepienia,
4) stwierdzenia śmierci mózgowej u potencjalnego dawcy,
5) pobrań wielonarządowych w aspekcie ratowania życia i zdrowia wielu osób przez jednego dawcę,
6) postaw osób bezpośrednio związanych z pobieraniem i przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów oraz organów nadzorujących transplantologię,
7) postaw społecznych osób oczekujących na przeszczepienie narządów i po ich przeszczepieniu,
8) stosunku różnych wyznań religijnych, w tym kościoła katolickiego, odnoszącego się do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów,
9) roli programów z zakresu transplantologii dla ochrony zdrowia społeczeństwa;
10) realizacja materiałów promujących cykl i tematykę transplantacji (spoty TV, zwiastuny, bloki rozmów itp.);
11) promocja programu i idei transplantacji w mediach prasowych (w cyklu ciągłym);
12) promocja cyklu i tematyki transplantacji programu w mediach internetowych (w cyklu ciągłym);
2. Medialna promocja uroczystości wręczenia odznak i legitymacji potwierdzających posiadanie tytułu „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.);
3. Zorganizowanie konkursu w imieniu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm zwana dalej „ustawą”) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
7. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu w zakresie promocji idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od zmarłych i żywych dawców poprzez realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promocyjnych, (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym i czasie emisyjnym o potencjalnie największej oglądalności realizujących tematykę:
1) Dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych;
2) Akceptacji społecznej dla metody leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów;
3) Aspektów społecznych, etycznych, prawnych, obyczajowych i środowiskowych dawstwa komórek, tkanek i narządów od żywych i zmarłych;
4) Pracy osób związanych z identyfikacją potencjalnych dawców i koordynacją pobrania komórek, tkanek i narządów do ich przeszczepienia;
5) Stwierdzenia śmierci mózgowej u potencjalnego dawcy;
6) Pobrań wielonarządowych w aspekcie ratowania życia i zdrowia wielu osób przez jednego dawcę;
7) Prezentacji postaw osób bezpośrednio związanych z przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów oraz organów nadzorujących transplantologię, w tym MZ;
8) Prezentacji postaw społecznych osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i po ich przeszczepieniu;
9) Stosunku różnych wyznań religijnych w tym kościoła katolickiego odnoszącego się do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów;
10) Przedstawienie roli transplantacyjnych programów zdrowotnych w ochronie zdrowia społeczeństwa.
Uwaga: Do oferty na realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym powinien być dołączony szkic scenariusza uwzględniający co najmniej trzy elementy zadania (określone powyżej w pkt a-j) w każdym materiale promującym.
Do oferty należy dołączyć wstępne zapewnienie telewizji publicznej o możliwości wyemitowania opracowanego (w ramach zadania programu) materiału w czasie emisyjnym o potencjalnie największej oglądalności.
2. Opracowanie i zorganizowanie konkursu pod patronatem Ministerstwa Zdrowia na podmiot leczniczy:
1) dotyczący największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o największym dawstwie w Polsce;
2) dotyczący największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w latach 2012-2013 dawstwie w Polsce;
3) dotyczący największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w roku 2013 dawstwie w Polsce.
4) propozycje opracowania i zorganizowania konkursu powinny dotyczyć:
a) szczegółowych zasad uczestnictwa podmiotów leczniczych w konkursie,
b) harmonogramu przebiegu konkursu,
c) wymagań merytorycznych uczestnictwa w konkursie,
d) powołania Komisji Konkursowej oraz sposobu i trybu wyłaniania laureatów,
e) medialnej promocji uroczystości wręczenia wyróżnień laureatom konkursu.
3. Medialna promocja uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją odbywająca się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U.08.168.1043).
4. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 i 2a - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
- liczbę możliwych do wykonania zadań (wykaz podmiotów biorących udział w realizacji programu),
- harmonogram realizacji programu,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
a) opracowanie scenariusza programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promocyjnych (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym,
b) obsługę organizacyjno – informatyczną programu,
c) zorganizowanie konkursu pod patronatem Ministerstwa Zdrowia dotyczącego wyłonienia podmiotu leczniczego o największym i zrealizowanym potencjale dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013,
d) medialnej promocji uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.
5. Medialna promocja uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją odbywająca się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U.08.168.1043).
6. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności o wielkości i strukturze zasobów Oferenta zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem programu.
7. Informacja o udziale w realizacji programu ekspertów w dziedzinie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy.
Uwaga: Należy dołączyć wykaz przewidywanych ekspertów w dziedzinie transplantologii.
8. Udokumentowane doświadczenie i osiągnięcia w realizacji programów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych związanych z propagowaniem idei dawstwa i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu w zakresie promocji idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od zmarłych i żywych dawców poprzez realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promocyjnych (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym i czasie emisyjnym o potencjalnie największej oglądalności - od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a – od 0 do 50 punktów (za każdy element zadania określonego w wymaganiach merytorycznych niniejszego konkursu - od 0 do 10 punktów).
3. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena udziału w realizacji programu ekspertów w dziedzinie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów umożliwiającej realizację zadania zgodnie z procedurami określonymi w ustawie. – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena udokumentowanego doświadczenia i osiągnięć w realizacji programów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych związanych z propagowaniem idei dawstwa i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów – od 0 do 15 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora na lata 2013-2014 zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od żywych i zmarłych dawców poprzez realizację cyklicznych programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promujących cykl (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 jaki również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-27
Data publikacji:
       2013-02-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-30
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-20Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5455 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.