nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Warszawa, 14 maja 2013 r.Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Brak ofert spełniających warunki formalne.

Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny, Al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok.2, 00-580 Warszawa.
- brak nazwy i siedziby sądu rejestrowego w załączniku nr 1,
- brak załącznika nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej na płycie CD.
2. Kinetic Sp. z o. o., ul. 3 Maja 47, 05-080 Izabelin.
- nazwa (firma) Oferenta niezgodna z Krajowym Rejestrem Sądowym,
- brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem wszystkich stron statutu Oferenta,
- brak wypełnionych załączników nr 2 i 2a w wersji papierowej.

Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-14
Data publikacji:
       2013-05-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3743 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.