nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

21-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 15 maja 2013r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na lata 2013 - 2015.

Celem programu jest:
Poprawa wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka zarodkowego płodowego.
Zwiększenie wiarygodności badań patomorfologicznych w celu uzyskania pewności właściwej diagnozy poszczególnych typów nowotworów litych.
Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.
Zredukowanie kosztów leczenia.

Działania do realizacji w latach 2013-2015:
1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań patomorfologicznych, immunohistochemicznych podstawowych i uzupełniających.
2. Przesyłanie preparatów do weryfikacji, pomiędzy ośrodkami leczącymi pacjentów a ośrodkami, które weryfikują badania.
3. Organizację sesji weryfikacyjnych z udziałem przedstawicieli ośrodków diagnostycznych (2 razy w roku).
4. Prowadzenie centralnej bazy danych o pacjentach u których prowadzi się weryfikację leczenia.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 w formacie *pdf
załącznik nr 2 w formacie *rtf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym (oddzielnym na każdy rok), sporządzonym:
- wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
załącznik nr 3a w formacie *pdf
załącznik nr 3a w formacie *rtf
- wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych.
załącznik nr 3b w formacie *pdf
załącznik nr 3b w formacie *rtf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- Rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
- Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom:
- zgłaszającym się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników – ośrodek powinien być uznanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej jako referencyjny w diagnostyce odpowiedniego typu nowotworu;
zgłaszających się jako ośrodki prowadzące centralną bazę danych – wskazane jest aby ośrodek był miejscem zatrudnienia koordynatora całego programu terapeutycznego leczenia określonego typu nowotworu u dzieci w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plany rzeczowo-finansowe oddzielne na każdy rok (dokument zapisany w programie Word).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” na lata 2013- 2015.

Uwaga!

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.


Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-15
Data publikacji:
       2013-05-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-24
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-24Monika Latoszek dodano: wynik i informacje o jednostkach
2013-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3053 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.