nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.
02-08-2013 Ogłoszenia o wyborze realizatorów programu
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 17 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.:
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora dla ww. programu w latach 2013 – 2014.

Celem zadania jest:
- Poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty psychoonkologii.
- Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, profilaktyki z zespołu wypalenia) i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi UE i WHO.

Propozycje działań do realizacji w latach 2013 - 2014.
Przeprowadzenie szkolenia lekarzy, pielęgniarek, położnych i psychologów oraz podjęcie współpracy z uczelniami medycznymi i zespołami psychoonkologów w zakresie umożliwienia zajęć fakultatywnych w zakresie psychoonkologii dla studentów wydziału lekarskiego i na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo.

Przeszkolenie łącznie w latach 2013 – 2014 700 uczestników, w tym 200 psychologów oraz 500 lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań na każdy rok oddzielnie wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkolenia.
4. Plany rzeczowo – finansowe, sporządzone wg załącznika nr 3a i załącznika nr 3b do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy (oddzielnie na każdy rok).
załącznik nr 3 a, b - w formacie *rtf
załącznik nr 3 a, b - w formacie *pdf
5. Harmonogram i plan realizacji szkoleń, zawierający:
o Czas i miejsce realizacji zadania, w tym:
- Prowadzenie szkoleń, uwzględniające dostępność do szkoleń na terenie całego kraju.
o Wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy, pielęgniarek, położnych i psychologów do udziału w szkoleniach, gwarantującego przeszkolenie łącznie w latach 2013-2014 700 uczestników, w tym 200 psychologów oraz 500 lekarzy, pielęgniarek i położnych.
o Przygotowanie programu szkolenia z zakresu psychoonkologii w postaci seminariów i wykładów.
o Monitorowanie programu.
6. Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania, tj. prowadzenie szkoleń z zakresu psychoonkologii (potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Oferentom).
- doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoonkologii (ogólnopolskich i regionalnych),
- informację o dotychczasowej współpracy z osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze psychoonkologii i posiadającymi certyfikat psychoonkologia.
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie.
7. Opinię Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat zaproponowanego programu szkoleniowego i przygotowaniu jednostki do realizacji szkoleń podyplomowych w przedmiotowym zakresie.

Wymagania stawiane Oferentom:
I. Realizatorami prowadzenia szkoleń mogą być podmioty:
1. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
- uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Ponadto:
1. Posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny,
2. Posiadający opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący psychoonkologii, który pozwolił na przeprowadzenie szkoleń i osiągnięcie celów programu.
3. Posiadający harmonogram działań, zawierający sposób rekrutacji uczestników, gwarantujący przeszkolenie łącznie w latach 2013-2014 700 osób, w tym 200 psychologów oraz 500 lekarzy, pielęgniarek i położnych.
4. Posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoonkologii (ogólnopolskich i regionalnych).
5. Wykazujący się dotychczasową współpracą z osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze psychoonkologii i posiadającymi certyfikat psychoonkologa.
6. Posiadający kadrę dydaktyczną o znajomości przedmiotu na poziomie akademickim oraz przygotowaniem dydaktycznym.
7. Posiadający materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu psychoonkologii (publikacje drukowane, filmy edukacyjne, skrypty).
8. Dysponujący sprzętem audiowizualnym i komputerowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia szkoleń, mający zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych.
9. Kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca certyfikat z psychoonkologii oraz posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej lub psychiatrii lub medycyny paliatywnej, preferowany stopień naukowy co najmniej doktora.
10. Forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację warsztatów. Jedna godzina wykładowa trwa min. 45 min.
11. Wynagrodzenie dla kadry wykładowej wynosi nie więcej niż 300 zł za jedną godzinę wykładową.

II. Jednostkami szkolącymi poza spełnieniem wymagań określonych w pkt I powinny być jednostki:
- zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
- zatrudniające specjalistów w dziedzinie m.in.: chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i hematologii lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Harmonogram realizacji zadań.
3. Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu, w tym koszt jednostkowy przeszkolenia uczestnika.
4. Posiadane doświadczenie.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy (dokument zapisany w programie Word).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” w latach 2013 - 2014.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-17
Data publikacji:
       2013-05-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-24
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informacje o jednostkach
2013-05-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5111 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.