nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 14 czerwca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii dziecięcej obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii dziecięcej w skali ponadwojewódzkiej.

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
4) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6) statut jednostki,
7) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8) oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10) oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
11) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1) udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy w zakresie kardiologii dziecięcej– minimum 2 kardiologów dziecięcych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
2) dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą uruchomienie echokardiografu, systemu do prób wysiłkowych z bieżnią oraz systemu do 24 godzinnego monitorowania zapisu EKG (Holter) do końca grudnia 2013 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
3) potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiologii dziecięcej w 2013 roku, dokonane przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) opinię konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej zawierającą potwierdzenie potrzeby i celowości zakupu ww. aparatury i sprzętu.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1) udokumentowana liczba świadczeń w zakresie kardiologii dziecięcej, wyrażająca się liczbą hospitalizacji, porad ambulatoryjnych, badań echokardiograficznych, Holtera, prób wysiłkowych a także cewnikowań serca oraz przezskórnych zabiegów kardiologicznych u dzieci z patologią układu krążenia przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach w danym ośrodku,
2) liczba świadczeń z zakresu kardiologii dziecięcej wykonywana u dzieci z patologią układu krążenia spoza terenu województwa w ostatnich dwóch latach w danym ośrodku,
3) liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii dziecięcej,
4) dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dziecięcej, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii dziecięcej, w zakresie potrzeby zakupu ww. aparatury i sprzętu,
5) wysokość udziału własnego w zakupie ww. aparatury i sprzętu.
6) oferty oferentów realizujących w 2013 r. zadanie pn. „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” nie będą uwzględniane przy wyborze realizatora przedmiotowego zadania.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”. Dane formalne oferty.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2013 r. do godziny 11:00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-14
Data publikacji:
       2013-06-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-26
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre ogłoszenie o wynikach
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy spełniajacych wymagania
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana formatu załącznika nr 3
2013-06-18Marlena Woźniak korekta ogłoszenia
2013-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5093 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.