nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.2013-08-21 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
2013-08-21 Jednostki spełniające wymogi formalne
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 5 lipca 2013r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora wymienionego zadania w 2013 roku.
Celem zadania jest:
Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego i paliatywnego leczenia onkologicznego.
Cele dodatkowe:
 poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego, (w skali kraju więcej ośrodków chirurgicznych będzie mogło wspierać w sposób bardziej profesjonalny leczenie onkologiczne),
 zwiększenie świadomości i czujności onkologicznej u lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej,
 optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego,
 poprawa jakości życia chorych na nowotwory złośliwe w wyniku zwiększenia liczby lekarzy przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów.

Propozycja działań do realizacji w 2013 r.
Przeszkolenie maksymalnie 400 lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do końca 2013 roku.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
 Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
 Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1a do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkolenia.
4. Plan rzeczowo – finansowy, sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Harmonogram i plan realizacji szkoleń oraz koordynacji szkoleń, zawierający:
 Czas i miejsce realizacji zadania, w tym:
- Prowadzenie koordynacji szkoleń,
- Prowadzenie szkoleń, w tym wskazanie partnerów realizacji szkoleń, uwzględniające dostępność do szkoleń na terenie całego kraju.
 Wskazanie zespołu realizującego koordynację i szkolenia, w tym kryteria doboru partnerów realizacji szkoleń.
 Wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy z całej Polski do udziału w szkoleniach, gwarantującego przeszkolenie maksymalnie 400 uczestników w 2013 r.
 Posiadanie opracowanego programu szkolenia lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej w zakresie onkologii guzów litych w postaci seminariów i wykładów i zagwarantowanie realizacji szkoleń przez wszystkich partnerów.
 Posiadanie multimedialnych prezentacji operacji chirurgicznych wybranych nowotworów złośliwych.
 Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej oraz lekarzy w trakcie V i VI roku specjalizacji z chirurgii ogólnej.
 Monitorowanie programu we współpracy ze specjalistami Krajowego Rejestru Nowotworów.
6. Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
 wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania, tj. koordynacji szkoleń oraz prowadzenia szkoleń dla lekarzy chirurgów,
 doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania, (określoną wg załącznika nr 2),
 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
 statut jednostki,
 informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,
7. Opinię Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat zaproponowanego programu szkoleniowego i przygotowaniu jednostki do realizacji szkoleń podyplomowych w przedmiotowym zakresie.

Wymagania stawiane Oferentom:
I. Realizatorem szkoleń mogą być podmioty:
1. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
 uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe
 inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Ponadto:
1. Posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu koordynacji szkoleń prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności węższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
2. Posiadający opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu: technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej w szczególności w odniesieniu do następujących nowotworów: rak piersi, rak jelita grubego, żołądka, nowotworów wątroby i dróg żółciowych, w tym pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak nerki, raki skóry, czerniak.
3. Posiadający harmonogram działań zawierający wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy z całej Polski, gwarantującego przeszkolenie maksymalnie 400 uczestników do końca 2013 r.
4. Kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej lub chirurgii ogólnej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
5. Forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację warsztatów przy czym min. liczba godz. wykładowych w trakcie warsztatu to 8 godz. Jedna godzina wykładowa trwa min. 45 min.
6. Wynagrodzenie dla kadry wykładowej wynosi nie więcej niż 300 zł za jedną godzinę wykładową.

II. Jednostkami szkolącymi wybranymi przez realizatora zadania poza spełnieniem wymagań określonych w pkt I powinny być jednostki:
 zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
 zatrudniające specjalistów w dziedzinie m.in.: chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i hematologii lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii,
 posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych (działania edukacyjne i szkoleniowe),
 posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
 posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim oraz przygotowaniem dydaktycznym.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie powyższych wymagań stawianych Oferentom.
Harmonogram realizacji zadań.
Koszt jednostkowy przeszkolenia uczestnika.
Sposób sporządzenia oferty:
 Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
 Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
 Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
 Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy (dokument zapisany w programie Word).
2. 2.Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
 aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
 statutu jednostki,
 formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).

 Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w 2013 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. 6.Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-05
Data publikacji:
       2013-07-05
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2013-08-21
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-21Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wybór realizatora
2013-08-21Marlena Woźniak dodano: Jednostki spełniające wymogi formalne
2013-07-05Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4549 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.