nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-201407-08-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
13-09-2013 Wyłonienie realizatora/realizatorów zadania
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 19 lipca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zwanego dalej Programem, w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI. Programu – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw Zdrowia punkt 3, ppkt 2 - akcje promocyjne i edukacyjne, przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach przez organizacje pozarządowe lub podmioty lecznicze, zadanie realizuje cel zawarty w Rozdziale III - pkt 3.2 Programu - Cele szczegółowe - Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy, o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, Rozdział III pkt 3.2. ust. 3 pkt 1 Programu: Promocja idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
Powyższy cel może być osiągnięty poprzez następujące działania:
- Rozszerzenie zasięgu Programu o kolejne Regionalne Ośrodki Kwalifikacyjne oraz kontynuowanie realizowanych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę przeszczepień nerki od żywych dawców;
- edukacja w zakresie przeszczepień od żywych dawców zarówno pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i ich rodzin, jak i popularyzacja idei dawstwa narządów w społeczeństwie;
- poprawa dostępności osób dializowanych i ich rodzin do ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia nerki i ośrodka transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu na lata 2013 i 2014 w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców realizowanej poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ, realizowany poprzez:
1. Wprowadzenie funkcji realizatorów regionalnych przy Regionalnych Ośrodkach Kwalifikacyjnych, których zadaniem będzie organizacja szkoleń realizatorów lokalnych, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych, personelu stacji dializ, a także propagowanie idei dawstwa w mediach oraz kierowanie i nadzór nad realizacją zadania Programu.
2. Zapewnienie przez realizatorów regionalnych przeszkolenia realizatorów lokalnych programu edukacyjno–promocyjno-informacyjnego (pielęgniarka lub lekarz pracujący bezpośrednio z pacjentami dializowanymi) w zakresie transplantologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kwalifikacji do przeszczepu, korzyści zdrowotnych oraz etycznych i prawnych aspektów dotyczących dawstwa i przeszczepienia nerek od dawcy żywego.
3. Organizowanie przez realizatorów lokalnych otwartych spotkań pacjentów dializowanych i członków ich najbliższej rodziny z psychologiem klinicznym, lekarzem nefrologiem, lekarzem transplantologiem i koordynatorem transplantacyjnym w stacji dializ lub w innym miejscu, których celem będzie udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego.
4. Organizowanie przez Zespół Konsultacyjny, w skład którego wchodzą psycholog, nefrolog, chirurg oraz w razie potrzeby lekarz innej specjalności (np. urolog, kardiolog, onkolog) spotkań par dawca- biorca, których celem będzie udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących w szczególności pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, ryzyka dla dawcy, czasu rehabilitacji pooperacyjnej u dawcy, sposobu i przebiegu kwalifikacji żywego dawcy nerki a także ustalenie i umówienie badań kwalifikujących parę dawca-biorca do przeszczepienia w ośrodku transplantacyjnym.
5. Udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych opracowanych w poprzedniej edycji zadania (2011-2012) w zakresie żywego dawstwa w formie informatorów, ulotek, filmów, itp., personelowi medycznemu stacji dializ, pacjentom dializowanym i członkom ich rodzin.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta będącego organizacją pozarządową lub podmiotem leczniczym określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Potwierdzenie statusu prawnego Oferenta oraz danych osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta poprzez przedłożenie aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki lub inny równoważny dokument.
5. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenia o zobowiązaniu Oferenta do nawiązania współpracy ze stacjami dializ, w tym nieaktywnymi lub mało aktywnymi w zakresie zgłoszeń dializowanych pacjentów do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.
7. Oświadczenie o zobowiązaniu Oferenta do regularnych (przynajmniej raz na 3 miesiące) spotkań z regionalnymi i lokalnymi realizatorami zadania Programu w celu analizy przebiegu realizacji zadania.
8. Oświadczenia osób mających stanowić kadrę szkolącą oraz innych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii, z którymi Oferent współpracuje lub podejmie współpracę w celu realizacji celów zadania, o wyrażeniu zgody na objęcie ofertą na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno–informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ (wypełniony załącznik nr 3).
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
9. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów, które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia.
10. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
11. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji zadania Programu powinna zawierać szczegółowy opis zakresu podzadań projektowanych w ramach zadania Programu:
1) przedstawienie rozwiązań organizacyjnych mających na celu rozszerzenie zasięgu Programu o kolejne Regionalne Ośrodki Kwalifikacyjne oraz kontynuowanie realizowanych systemowych zmian zmierzających do istotnego zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywych dawców;
2) przeszkolenia realizatorów lokalnych stacji dializ, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych oraz personelu stacji dializ w zakresie kwalifikacji do przeszczepienia nerki, zasad kwalifikacji potencjalnych dawców rodzinnych nerek i wskazań do wyprzedzającego przeszczepienia nerki.
3) przedstawienie rozwiązań wykorzystania w obecnej edycji zadania Programu materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych, opracowanych w poprzedniej edycji zadania Programu, skierowanych do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
4) określenie zadań realizatorów regionalnych w zakresie:
a) organizacji szkoleń lokalnych z udziałem minimum 5 a maksimum 15 realizatorów lokalnych,
b) organizacji szkoleń regionalnych z udziałem minimum 15 a maksimum 40 osób, w tym realizatorów lokalnych, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych oraz personelu stacji dializ,
c) propagowania idei dawstwa rodzinnego (od dawcy żywego) w mediach,
d) kierowanie i nadzór nad realizacją zadania Programu (wymienić wszystkich realizatorów regionalnych zadania Programu wraz z kwalifikacjami, doświadczeniem, nadzorowanym regionem, w tym z nadzorowanymi realizatorami lokalnymi w stacjach dializ, oraz zakres czynności w ramach obowiązków, sposób i wysokość wynagradzania itp.).
2. Określenie sposobu uzyskania zakładanego celu zadania jakim jest wzrost przeszczepień od żywych dawców nerki w skali kraju –do poziomu wynoszącego około 70 przeszczepów w roku 2013 i około 90 przeszczepów w roku 2014.
3. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania Programu (wypełnione załączniki nr 2 i 2a), który powinien zawierać:
1) kalkulację kosztów obejmującą koszty szkolenia realizatorów lokalnych, personelu stacji dializ i lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych;
2) kalkulację kosztów obejmującą powielenie materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych opracowanych w poprzedniej edycji zadania;
3) kalkulację kosztów obejmującą koszty organizacji przez realizatorów lokalnych otwartych spotkań dla osób z niewydolnością nerek i ich rodzin;
4) kalkulację kosztów obejmującą koszty spotkań Zespołów Konsultacyjnych, tj. psycholog, chirurg, nefrolog i w razie potrzeby lekarz innej specjalności (np. urolog, onkolog, kardiolog itp.)
5) kalkulację kosztów obejmującą premię dla realizatorów lokalnych za potwierdzone uczestnictwo pary dawca-biorca w spotkaniu z Zespołem Konsultacyjnym;
6) koszty kierowania i nadzoru nad realizacją zadania Programu przez realizatora regionalnego, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych działalności;
7) koszt sporządzenia oceny efektywności realizacji zadania (końcowe roczne merytoryczne sprawozdanie z realizacji zadania). Łączny koszt realizacji zadania Programu przedstawiony w planie rzeczowo-finansowym nie może przekroczyć w roku 2013 i 2014 kwoty 750 000 zł rocznie.
załącznik nr 2 i 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2 i 2a - w formacie *pdf
4. Przedstawienie informacji o prowadzonej przez Oferenta działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem zadania Programu w tym wskazanie ekspertów, w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii oraz ich doświadczenia i kwalifikacji, z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania wraz z kopiami dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii, nefrologii, psychologii klinicznej.
5. Przedstawienie informacji o kadrze uprawnionej do prowadzenia szkoleń, w tym doświadczenia i kwalifikacji wraz z kopiami dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii, nefrologii, psychologii klinicznej. Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej wraz z przypisanymi zadaniami.
6. Udokumentowane doświadczenie Oferenta oraz realizatorów regionalnych w realizacji programów edukacyjno-promocyjno- informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena sposobu spełnienia wymagań określonych w pkt 1. wymagań merytorycznych
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego zadania Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a w zakresie szacunkowych kosztów jednostkowych poszczególnych czynności podzadań i szacunkowych kosztów łącznych podzadań.
3. Ocena sposobu wykorzystania przez Oferenta powielonych materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych.
4. Ocena informacji o prowadzonej przez Oferenta działalności, w szczególności wielkości, strukturze zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań programu, w tym wskazanych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii, z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
5. Ocena kadry uprawnionej do prowadzenia szkoleń w ramach zadania Programu.
6. Ocena doświadczenia Oferenta oraz realizatorów regionalnych w realizacji programów edukacyjno–promocyjno- informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części oferty, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione w piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać zgodnie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na realizację zadania w roku 2014 jak również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-19
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-13Marlena Woźniak dodano: Wyłonienie realizatora/realizatorów zadania
2013-08-07Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-07-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5127 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.