nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Warszawa, 7 sierpnia 2013


Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
1. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak ofert.
2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”, al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa

Oświadczenie zawierające informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju zostało błędnie sformułowane. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy Oferent otrzymuje przychody na realizację zadania z innych źródeł.
2. Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 49, 31-416 Kraków

Dokument identyfikujący dane Oferenta będącego organizacją pozarządową lub podmiotem leczniczym pt.: Zgłoszenie ofertowe został sporządzony niezgodnie z wzorem zawartym w w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

W ofercie stwierdzono brak następujących dokumentów
- Potwierdzenie statusu prawnego Oferenta oraz danych osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta poprzez przedłożenie aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
- Statut jednostki lub inny równoważny dokument.
- Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
- Oświadczenia o zobowiązaniu Oferenta do nawiązania współpracy ze stacjami dializ, w tym nieaktywnymi lub mało aktywnymi w zakresie zgłoszeń dializowanych pacjentów do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.
- Oświadczenie o zobowiązaniu Oferenta do regularnych (przynajmniej raz na 3 miesiące) spotkań z regionalnymi i lokalnymi realizatorami zadania Programu w celu analizy przebiegu realizacji zadania.
- Oświadczenia osób mających stanowić kadrę szkolącą oraz innych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii, z którymi Oferent współpracuje lub podejmie współpracę w celu realizacji celów zadania, o wyrażeniu zgody na objęcie ofertą na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno–informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ (wypełniony załącznik nr 3).
- Oświadczenie o:
> zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
> prawdziwości danych zawartych w ofercie,
> przeniesieniu praw autorskich do materiałów, które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia.
- Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O przyjęciu uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-07
Data publikacji:
       2013-08-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3947 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.